Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Μεταξύ των δικαιούχων για χρηματοδότηση η "Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας" και ο "Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας"


Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε., ως δικαιούχος των πράξεων οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και  Κοινωνικής Ασφάλισης, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), εξέδωσε σήμερα τους οριστικούς πίνακες των επιλέξιμων δομών ανά νομό της χώρας.
Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται τα νομικά πρόσωπα του δήμου της Αλεξάνδρειας, «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας» και «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας», που υπέβαλλαν σχετικές προτάσεις στο πλαίσιο της αριθ. 757/24-5-2011 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.