Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Εγκρίθηκε η κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στο Πλατύ

Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί μέσα σε 24 μήνες,
εντός του 2011 θα εκτελεστεί και το έργο 
του βιολογικού στις εργατικές κατοικίες
Με δελτίο τύπου που εξέδωσε σήμερα ο Δήμος Αλεξάνδρειας κάνει γνωστό ότι εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) 2007-2013 η κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου και της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στο Πλατύ. Η πρόταση είχε υποβληθεί στο υπουργείο στις 27 Δεκεμβρίου του 2010.
Συγκεκριμένα, στο δελτίο αναφέρονται τα εξής:

Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) 2007-2013 του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το έργο κατασκευής αποχετευτικού δικτύου με σύστημα αναρρόφησης (vacuum) και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων του Πλατέος, μετά από θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης επί της πρότασης που είχε υποβάλλει ο δήμος Πλατέος, στις 27-12-2010, για τη χρηματοδότηση του έργου.
Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 9.276,420,27 ευρώ, εκ των οποίων 7.533.509,11 ευρώ αποτελούν την επιλέξιμη κοινοτική συνδρομή (συγχρηματοδότηση Ταμείου Συνοχής) και τα υπόλοιπα 984.608,34 ευρώ το ποσό της ίδιας συμμετοχής που πρέπει να καταβάλλει ο δήμος/ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας, ως φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου.
Ήδη, η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., με το αριθ. πρωτ. 165638/3-3-2011 έγγραφό της, διαβίβασε στο δήμο Αλεξάνδρειας το Σύμφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης του έργου, προκειμένου να εγκριθεί και υπογραφεί από τα αρμόδια όργανα του δήμου για να προχωρήσουν οι διαδικασίες εκτέλεσης του έργου που προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 24 μήνες.
Το αποχετευτικό δίκτυο του οικισμού Πλατέος προβλέπεται να περιλαμβάνει συλλεκτήριους αγωγούς, που θα συγκεντρώνουν με αναρρόφηση τα λύματα από τα σπίτια και τα καταστήματα με τη βοήθεια δευτερευόντων και τριτευόντων αγωγών. Από τα τελικά φρεάτια τα λύματα θα μεταφέρονται με τη βοήθεια αγωγών αναρρόφησης έως το αντλιοστάσιο, που εγκαθίσταται στα όρια του οικισμού και από το αντλιοστάσιο τα συλλεγόμενα λύματα θα οδηγούνται, δια μέσου δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού HDPE διαμέτρου τουλάχιστον Φ200 και μήκους 4.435 μέτρων, στη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων που χωροθετείται σε αγροτεμάχιο του δήμου (περιοχή Αγίου Δημητρίου αγροκτήματος Πλατέος).
Η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων και το αποχετευτικό δίκτυο του Πλατέος έχουν σχεδιαστεί, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, για ετήσια δυναμικότητα επεξεργασίας 3.035 ισοδύναμων κατοίκων για το έτος 2029 και 3.349 ισοδύναμων κατοίκων για το έτος 2049.
Για την ορθή εκτέλεση των εργασιών, έχει προβλεφθεί η υποστήριξη υλοποίησης του έργου από Τεχνικό Σύμβουλο, ενώ την επίβλεψη των εκσκαφών θα έχει η αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία (ΙΖ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων), με σύναψη σχετικού μνημονίου συνεργασίας με το δήμο Αλεξάνδρειας.
Σημειώνεται ότι ο οικισμός των 80 εργατικών κατοικιών του Πλατέος θα εξυπηρετείται από ξεχωριστό δίκτυο και μονάδα επεξεργασίας λυμάτων –έργο προϋπολογισμού 576.312,82 ευρώ που χρηματοδοτεί ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας και αναμένεται να εκτελεστεί εντός του 2011.
Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας κ. Φώτης Δημητριάδης στις άμεσες προτεραιότητες της δημοτικής αρχής,είναι η ένταξη στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., εντός του 2011, ανάλογου έργου στη Μελίκη(περιλαμβάνεται στους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας που καλύπτουν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271), καθώς και σε άλλους οικισμούς του δήμου Αλεξάνδρειας – έστω και αν δεν καλύπτουν λόγω μικρού πληθυσμού τις απαιτήσεις της σχετικής Οδηγίας – με την αξιοποίηση πόρων από άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία-Θράκη 2007-2013 και το Πρόγραμμα ΕΛΛ.Α.Δ.Α. (ΕΛΛηνική Αρχιτεκτονική Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης) που αναμένεται να “ανοίξει” για τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού εντός του 2011.