Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε πρόταση του Δήμου για το Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας

Όπως έγινε γνωστό από το Δήμο Αλεξάνδρειας, το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε αίτημα χρηματοδότησης του Δήμου, ύψους 49.600 ευρώ κατόπιν πρότασης του Δήμου  για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας.

Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) που θα εκπονήσει ο Δήμος θα αφορά στον προσδιορισμό των σημείων και στο σχεδιασμό συγκεκριμένων επεμβάσεων, διαμορφώσεων και κατασκευών, προκειμένου να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα τόσο στους υπαίθριους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους όσο και στα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες Υπηρεσίες.

Πιο συγκεκριμένα, με το Σ.Α.Π. θα προσδιορίζονται μεταξύ άλλων, οι απαιτήσεις και τα κριτήρια για:

    προσβάσιμα πεζοδρόμια, πεζόδρομοι, πλατείες, χώροι πρασίνου/άλση (πρόβλεψη ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και όδευσης τυφλών χωρίς εμπόδια, φυσικά ή τεχνητά)

    προσβάσιμες διαβάσεις (πρόβλεψη ραμπών και τρόποι ορθής κατασκευής αυτών, καθώς και πρόβλεψη σήμανσης)

    προσβάσιμους χώρους πρασίνου/άλση (πρόβλεψη προσβάσιμων χώρων υγιεινής και κτιριακών υποδομών)

    προσβάσιμους χώροι στάθμευσης (πρόβλεψη ειδικών θέσεων για οχήματα ατόμων με αναπηρία, ραμπών και σήμανσης)     προσβάσιμα κτίρια (είσοδοι κτιρίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις).