Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

Εκτάκτως (και με τηλεδιάσκεψη) θα συνεδριάσει την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 ημέρα (ώρα 13:30), για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη το ακόλουθο:

Έγκριση ή μη της αριθ. 03/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Αλεξάνδρειας, με θέμα: «Εισήγηση για την κατανομή εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 150.000,00 ευρώ από τον εγκεκριμένο πρ/σμό του Δήμου οικ. Έτους 2022 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να αντιμετωπισθούν άμεσα οικονομικές ανάγκες των σχολείων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, για την εύρυθμη λειτουργία τους.