Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Διπλή συνεδρίαση (πάλι με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

Διπλή θα είναι αυτή τη φορά η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας, αφού στον προγραμματισμό είναι να πραγματοποιηθούν μια ειδική και μια τακτική συνεδρίαση.

Οι δυο συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021, η πρώτη στις 6 το απόγευμα και η δεύτερη μετά από τη λήξη της πρώτης.

Στην ειδική συνεδρίαση μοναδικό θέμα είναι η έγκριση ή μη ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2020 Δήμου Αλεξάνδρειας.

Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι εξακολουθούν να γίνονται συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη, αφού δεν είναι λίγοι οι Δήμοι που έχουν επαναφέρει στο πρόγραμμά τους τις “δια ζώσης” συνεδριάσεις, με τη συμμετοχή όσων συμβούλων έχουν κάνει το εμβόλιο για τον κορωνοϊό (και με όσους δεν το έχουν κάνει ακόμη να συμμετέχουν με σύστημα τηλεδιάσκεψης).

Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι τα ακόλουθα:

1. 18η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (σχετική απόφαση αριθμ. 364/2021 Οικονομικής Επιτροπής ) – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Λήψη απόφασης για:

Α. Την αποδοχή των όρων της υπ’ αριθ. 292517/05.10.2021 (ΑΔΑ:60ΔΙ46ΜΔΨΟ-ΦΔΒ) Διαπιστωτικής Απόφασης Έγκρισης Χρηματοδότησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, του έργου με τίτλο «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου συνεδριακού κέντρου Αλεξάνδρειας και τοποθέτηση οργάνων σε δυο παιδικές χαρές του δήμου Αλεξάνδρειας, με σκοπό την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των διαβιούντων στη δομή φιλοξενίας δήμου Αλεξάνδρειας»,

Β. Την έγκριση της 19ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 365/2021 (ΑΔΑ:ΨΚΣ2ΩΨΠ-ΞΤ0) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,

Γ. Την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2021,

Δ. Την τροποποίηση του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2021,

Ε. Τον ορισμό υπεύθυνου επικοινωνίας με το Ταμείο Αλληλεγγύης και διαχείρισης του έργου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

3. 20η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (σχετική απόφαση αριθμ. 373/2021 Οικονομικής Επιτροπής) – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. Υποβολή έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2021 (Σχετική η αριθμ. 370/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου» του Δήμου Αλεξάνδρειας, με κωδικό ΟΠΣ 5035493. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Ξεχασμένης Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Κυψέλης Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Νεοκάστρου Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Προδρόμου Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Αγκαθιάς Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Κεφαλοχωρίου Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

12. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Λιανοβεργίου Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

13. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Πρασινάδας Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

14. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Κλειδίου Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

15. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Πλατάνου Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

16. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Καμποχωρίου Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

17. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Νησίου Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

18. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος Δημοτικού Αναψυκτηρίου που βρίσκεται στο Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

19. Λήψη απόφασης για: Έγκριση νέων τιμών για επέκταση δικτύου ΦΟΠ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

20. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για χορήγηση νέας παροχής δικτύου ΦΟΠ στον οικισμό Καψόχωρας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

21. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον Σχοινά. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

22. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

23. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος δημοτικής οικίας του τέως Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρόπουλου της Κοινότητας Κορυφής του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

24. Λήψη απόφασης για την λύση μίσθωσης ή μη του αρίθ. 26 δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

25. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ή μη χώρου στον οποίο θα τοποθετηθεί μια τροχήλατη αυτοκινούμενη καντίνα, στο χώρο parking των αυτοκινήτων, εντός της περιμέτρου της Δομής Υποδοχής Πολιτών Τρίτων χωρών ή Ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί Διεθνή Προστασία Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

26. Αποδοχή των όρων της υπ΄αριθμ. 5205/18-10-2021 τροποποίησης της Πράξης «Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων Ρομά Δήμου Αλεξάνδρειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5037927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

27. Λήψη απόφασης για τη παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στη Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α) για τη διεξαγωγή Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

28. Έγκριση ή μη του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2022 (σχετική η αριθ. 05/12-11-2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)