Κατηγορίες
εργασία

Τέσσερα άτομα θα προσλάβει ο ΟΠΑΚΟΜ

Στην πρόσληψη τεσσάρων ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα προχωρήσει ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν 1 ψυχολόγος (ΠΕ) και 3 οικιακοί βοηθοί (ΥΕ), για χρονικό διάστημα τριών μηνών με πλήρη απασχόληση και με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες ακόμα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΟΠΑΚΟΜ στην ακόλουθη διεύθυνση : Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας¨, Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, ΤΚ 59300, Αλεξάνδρεια (υπόψη κου Ζαμπέτα), ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση zampetas@alexandria.gr

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης:

α) στα γραφεία του Νομικού Προσώπου

β) εδώ