Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Σημαντικά θέματα στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

Με τηλεδιάσκεψη – για μια ακόμη φορά – θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας, την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021, στις 8 το βράδυ.

Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί 20 θέματα, μεταξύ αυτών αρκετά που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον (σε μια στιγμή που οι τιμές στα πάντα ανεβαίνουν και το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς). Για παράδειγμα, θα συζητηθούν ο ορισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για το 2022 καθώς και ο καθορισμός του συντελεστή ΤΑΠ και τελών για χρήση κοινόχρηστων χώρων.

Αναλυτικά:

1. 15η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (σχετική απόφαση αριθμ. 314/2021 Οικονομικής Επιτροπής ) και Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Λήψη Απόφασης:

α) Για την αποδοχή της τροποποίησης της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με Παράρτημα Ρομά”με κωδικό ΟΠΣ 5003543στο Ε.Π Κεντρική Μακεδονία

β) Περί έγκρισης 16ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2021 Για την έγκριση της τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με ιδία μέσα και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής απόφασης.

γ) για την έγκριση της τροποποίησης της υλοποίησης της πράξης με ιδία μέσα (με τις αναγκαίες επιδιορθώσεις όσον αφορά τις προτεινόμενες ειδικότητες) και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής Απόφασης και

δ) Για την έγκριση της έναρξης της διαδικασίας πρόσληψης τεσσάρων ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. 17η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (σχετική απόφαση αριθμ. 331/2021 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2022. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το οικονομικό έτος 2022 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2022. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το οικονομικό έτος 2022. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους άρδευσης για το οικονομικό έτος 2022. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή ΤΑΠ του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2022. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2022. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

11. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης από εμποροπανηγύρεις , παζάρια και λαϊκές αγορές για το έτος 2022.(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

12. Λήψη απόφασης:

α) για την αποδοχή των όρων της αριθ. 795/26-7-2021 Απόφασης ΕΥΔΕ Υπουργείου Εσωτερικών ένταξης του έργου με τίτλο «Ασφαλτόστρωση και βελτίωση αγροτικών οδών Δήμου Αλεξάνδρειας» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (ΑΔΑ: Ψ1ΨΥ46ΜΤΛ6-Ι2Ξ),

β) για την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2021

γ) τον ορισμό Υπεύθυνου επικοινωνίας με την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ και διαχείρισης του έργου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

13. Αποδοχή ή μη των όρων και προϋποθέσεων για την σύναψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων συνολικού ποσού 633.600,80 €, για την εκτέλεση έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ », ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 21 της 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/B/14-4-2020) ΚΥΑ, όπως ισχύει. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

14. Έγκριση ή μη του προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Κ.Τσαρούχη οικονομικού έτους 2022.(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

15. Λήψη απόφασης για την λύση ή μη της μίσθωσης του αριθ. 116 αγροτεμαχίου έκτασης 50.000 τ.μ. που βρίσκεται στην Κοινότητα Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

16. Λήψη απόφασης για την λύση ή μη της μίσθωσης του αριθ. 127 αγροτεμαχίου έκτασης 19.750 τ.μ. που βρίσκεται στην Κοινότητα Νησίου του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

17. Λήψη απόφασης για την ανάθεση αποψιλωτικής υλοτομίας εκτάσεως 50 στρεμμάτων περίπου εκ του ΔΤ 5 συνιδιόκτητου δάσους Τριλοφιάς στη Δ.Θ. “Πασχαλόλακος” Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

18. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου ως μέλη της επιτροπής επιλογής πρόσληψης δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

19. Υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες από το Δήμο Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

20. Επανυποβολή θέματος με τίτλο: Έκφραση γνώμης για την δυνατότητα χρήσης του νερού και του δικτύου ύδρευσης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)