Κατηγορίες
Περιφεριακή Ενότητα Ημαθίας

Υδατοκαλλιέργειες – ανακοίνωση της Π.Ε. Ημαθίας

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώθηκε ότι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ καλεί τους δυνητικά Δικαιούχους του Μέτρου 3.4.4. Μεταποίηση προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας της Ενωσιακής Προτεραιότητας 5, «Ενίσχυση της εμπορίας και της μεταποίησης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, για την υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης-Χρηματοδότησης.

Η κλήση γίνεται σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και διαδικασίες που ακολουθούν (ΑΔΑ:6ΙΔΩ4653ΠΓ-2ΨΖ ΚΩΔ. ΠΡΟΣ. ΑΡ. 69.3), που είναι οι εξής:

Δικαιούχοι: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς & λοιπές οργανώσεις που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση πράξης .

Τομέας Δραστηριότητας: η διαδικασία βάσει της οποίας προετοιμάζονται τα παρουσιαζόμενα προϊόντα. Σε αυτήν περιλαμβάνεται ο τεμαχισμός σε φιλέτα, η συσκευασία, η κονσερβοποίηση, η κατάψυξη, το κάπνισμα, το αλάτισμα, το μαγείρεμα, η διατήρηση σε ξίδι, η αποξήρανση ή η προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά ή καθ’οιοδήποτε άλλο τρόπο» και ο οποίος ορίζεται ως ο κλάδος της οικονομίας που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Χρόνος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο Μέτρο: Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 02.08.2021 & ώρα 12.00 και λήξης 15.10.2021 & ώρα 14.00

Οι δυνητικά Δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις χρηματοδότησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Ημαθίας , στο τηλέφωνο 2331350123.


Επίσης καλούνται οι δυνητικά δικαιούχοι των Μέτρων:

-3.2.2 – «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια», και

-4.2.4 – «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»,

της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, για την υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης-Χρηματοδότησης, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και διαδικασίες που ακολουθούν (ΑΔΑ:ΨΣΩ14653ΠΓ-ΑΣΔ ΚΩΔ ΠΡΟΣ ΑΡ48.3) :

Δικαιούχοι: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές οργανώσεις που είναι επιχειρήσεις Υδατοκαλλιέργειας.

Χρόνος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο Μέτρο: Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 02.08.2021 & ώρα 12.00 και λήξης 15.10.2021 & ώρα 14.00

Οι δυνητικά Δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις χρηματοδότησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Ημαθίας , στο τηλέφωνο 2331350123.