Κατηγορίες
Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Στις 26 Μαΐου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Για την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 έχει προγραμματιστεί η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με την πρόσκληση που υπογράφει η πρόεδρός του Όλγα Μοσχοπούλου.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης – που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη – έχουν εγγραφεί 16 θέματα, τα ακόλουθα:

1. 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (σχετική απόφαση αριθμ. 153/2021 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Αποδοχή τροποποίησης της Πράξης «Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων Ρομά Δήμου Αλεξάνδρειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5037927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»- 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (σχετική απόφαση αριθμ. 165/2021 Οικονομικής Επιτροπής) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. Υποβολή έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2021 (Σχετική η αριθμ. 154/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. Έγκριση ή μη του Απολογισμού – Ισολογισμού του Κληροδοτήματος Κ.Τσαρούχη, οικονομικού έτους 2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Β΄ κατανομή ) έτους 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για την απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση έκτακτων και άμεσων αναγκών των σχολικών μονάδων του Δήμου, από Δημοτικούς Πόρους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για τη μείωση και απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος κυλικείου (σχετ. η υπ΄αριθ. 13/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

8. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. 620/15-4-2021 πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης προμηθειών καυσίμων, περί δεύτερης τροποποίησης της αριθ. 221/01-02-2019 σύμβασης προμήθειας καυσίμων του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας” για τα έτη 2019-2020 (σχετ. η υπ΄αριθ. 17/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΟΜ). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΡΕΣΙΝΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ)

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης και υπογραφής παράτασης του συμβατικού χρόνου της από 30-12-2016 Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» αναφορικά με την εκπόνηση του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Αλεξάνδρειας», έως τις 28.02.2023 – Τροποποίηση του άρθρου 4 της σχετικής Σύμβασης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για μεταβίβαση από κληρονομική διαδοχή της αριθ. πρωτ. 9363/2018 μισθωτικής σχέσης που αφορά στην εκμίσθωση του αριθ. 878(34) αγροτεμαχίου Κοινότητας Πλατέος Δήμου Αλεξάνδρειας λόγω θανάτου του μισθωτή. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για μεταβίβαση από κληρονομική διαδοχή της αριθ. πρωτ. 6465/2020 μισθωτικής σχέσης που αφορά στην εκμίσθωση του αριθ. 2008(25) αγροτεμαχίου Κοινότητας Προδρόμου Δήμου Αλεξάνδρειας λόγω θανάτου του μισθωτή. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

12. Λήψη απόφασης για την καταρχήν έγκριση για την κίνηση διαδικασίας δωρεάν παραχώρησης χρήσης τμημάτων των αριθ. 682 έκτασης 7.000 τ.μ. & 686 έκτασης 15.000 τ.μ. αγροτεμαχίων αγροκτήματος Αλεξάνδρειας του δήμου Αλεξάνδρειας στη Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

13. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον οικισμό Λουτρού. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

14. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον οικισμό Νεοχωρίου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

15.Καθορισμός ημερομηνιών διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης ενδιαφερομένων για τις εμποροπανηγύρεις του Δήμου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

16. Έγκριση δαπάνης για χορήγηση Έκτακτου εφάπαξ οικονομικού Βοηθήματος σε δημότη για την κάλυψη της σοβαρής ανάγκης που προέκυψε στην οικογένεια του μετά από επεισόδιο πυρκαγιάς (ανάφλεξη καπνοδόχου ξυλολέβητα) και ολοσχερούς καταστροφής της οικοσυσκευής τους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)