Κατηγορίες
αγροτικά

Μίσθωση ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου στην περιοχή Έλους Κλειδίου

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4792/2021(Α΄54 ) με το οποίο το χρονικό διάστημα παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων που είχαν παραχωρηθεί με τις σχετικές αποφάσεις που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του άρθρου 36 του Ν.4061/2012 (Α΄66), μεταξύ άλλων και των ακινήτων που είχαν μισθωθεί, κατά τα έτη 2013 και 2014, στην περιοχή Έλους Κλειδίου παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021, δίνεται η δυνατότητα αγροτικά ακίνητα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012, τα οποία έμειναν αδιάθετα, να παραχωρηθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 σε νέους αγρότες και επαγγελματίες αγρότες.

Τα ακίνητα παραχωρούνται με απόλυτη σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής των σχετικών αιτήσεων προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

Για το λόγο αυτό έχει αναρτηθεί σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Ημαθίας (imathia.pkm.gov.gr) και την ενότητα «Νέα -Ανακοινώσεις», προκειμένου να διατεθούν προς μίσθωση, στην εν λόγω περιοχή, τα εξής ακίνητα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΕΛΟΥΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ” ΠΡΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

Α/ΑΕΜΒΑΔΟΝ (στρέμματα)ΘΕΣΗ
319,00701 τεμάχιο αναδασμού 1976-77 και 1980 ΣΑΑΚ Τρικάλων
428,44
527,44708 τεμάχιο αναδασμού 1976-77 και 1980 ΣΑΑΚ Τρικάλων
622,65Τ-34
721,20Τ-34
833,65Τ-30
919,12Τ-30
1042,00Τ-30
1123,64Τ-24
1224,40Τ-24
1321,00Τ-46
1414,22Τ-46
158,44Τ-48
1614,22Τ-49
1714,22Τ-49
1814,22Τ-49
1914,22Τ-50
2030,70Τ-47
2114,22Τ-49
2228,44Τ-49
2328,44Τ-48
2414,22Τ-40
2514,22Τ-37
2628,44Τ-37
2722,00Τ-28
2816,16Τ-32
2938,88Τ-34
308,00Τ-19
3150,35143ια τεμάχιο συμπληρωματικής διανομής 1991 αγρ/τος Κλειδίου
3252,02143ια τεμάχιο συμπληρωματικής διανομής 1991 αγρ/τος Κλειδίου

όπως αυτά σημειώνονται στο απόσπασμα δορυφορικής εικόνας που συνοδεύει την ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω βασίζονται σε διενεργηθείσα αυτοψία. Εξυπακούεται ότι οποιαδήποτε διαφοροποίηση διαπιστωθεί, μεταγενέστερη της αυτοψίας, θα επισύρει τις νόμιμες συνέπειες κατά των καταπατητών.

-Σε κάθε υποψήφιο που θα επιλεγεί θα παραχωρηθεί ένα (1) ακίνητο.

-Από τη διαδικασία εξαιρούνται αυτοδικαίως όσοι κρίθηκαν δικαιούχοι κατά τα έτη 2013 και 2014 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συμμετέχουν ήδη στην παράταση που δόθηκε με την ίδια διάταξη.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών (COVID-19) οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν το αίτημά τους προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ημαθίας με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: elos@imathia.pkm.gov.gr

Κάθε ενδιαφερόμενος θα αποστείλει ένα (1) μήνυμα (ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ) στο οποίο θα αναφέρει:

1. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο,

2. Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας,

3. Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει

4. Ιδιότητα με την οποία συμμετέχει (νέος αγρότης ή επαγγελματίας αγρότης)

5. τηλέφωνο επικοινωνίας και

6. τα ακίνητα των οποίων επιθυμεί τη μίσθωση με σειρά προτίμησης

Η παράλειψη οποιουδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία συνεπάγεται τη μη λήψη υπόψη της αίτησης

ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ Η ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Ημέρα και ώρα έναρξης παραλαβής μηνυμάτων : Τρίτη 1 Ιουνίου 2021 – ώρα 8.00 π.μ.

Ημέρα και ώρα λήξης παραλαβής μηνυμάτων : ίδια ημέρα και ώρα 9.30΄π.μ.

Μηνύματα που θα εισέλθουν στο διακομιστή αλληλογραφίας της Υπηρεσίας (server) πριν τις 8.00 π.μ. και μετά τις 9.30 π.μ. δε θα ληφθούν υπόψη.

Τα μηνύματα θα πρωτοκολληθούν με αυστηρή σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τη σειρά εισόδου τους στο διακομιστή αλληλογραφίας (server) της Υπηρεσίας.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Ο αιτών που θα επιλεγεί, θα ειδοποιηθεί με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) στη διεύθυνση από την οποία θα έχει αποσταλεί το αίτημά του (θα εκδοθεί αυτομάτως ηλεκτρονικό αποδεικτικό παράδοσης του μηνύματος) και οφείλει να προσκομίσει μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την παράδοση σ’ αυτόν:

1.Βεβαίωση από το αρμόδιο ΚΕΠΠΥΕΛ για τη διαπίστωση της ιδιότητάς του (νέος αγρότης ή επαγγελματίας αγρότης)

2.Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

3. Υπεύθυνη δήλωση (προς τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτην/κής Π.Ε. Ημαθίας) του άρθρου 8 Ν.1599/86, όπως ισχύει, με βεβαιωμένο αρμοδίως το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω της ιστοσελίδας gov.gr ότι :

α. Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του απόφαση ανάκλησης παραχώρησης κατά χρήση ακινήτου διαχειριζόμενου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και

β. Δε συμμετέχει στη διαδικασία παράτασης του άρθρου 21 του Ν.4792/2021, ως δικαιούχος απόφασης που εκδόθηκε το 2013 ή το 2014 σε εφαρμογή του άρθρου 36 του Ν.4061/2012.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 23313 50129- 50197-50203-50143-50159