Κατηγορίες
τοπική επικαιρότητα

Στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” εντάχθηκε η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Αλεξάνδρειας

Προς την ολοκλήρωσή του οδεύει η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ του Δήμου Αλεξάνδρειας, αφού το έργο που φέρει τον τίτλο “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ” εντάχθηκε στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” – ένα πρόγραμμα του ΥΠΕΣ, βασικός σκοπός του οποίου είναι η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των βασικών υποδομών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού αλλά και ο εκσυγχρονισμός τους σε διάφορα πεδία και τομείς (περιβάλλον, πολιτική προστασία, κοινωνική συνοχή, πληροφορική κλπ).

Ο ΧΑΔΑ Αλεξάνδρειας βρίσκεται στη θέση “Παλιομάνα”, σε (οδική) απόσταση περίπου 4km από την πόλη της Αλεξάνδρειας. Τμήμα του εν λόγω ΧΑΔΑ (έκτασης περίπου 33 στρεμμάτων) έχει αποκατασταθεί ήδη.

Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. αφορούν κυρίως σε:

  • Κατασκευή στρώσης εξομάλυνσης
  • Κατασκευή στρώσης στεγανοποίησης
  • Κατασκευή στρώσης αποστράγγισης
  • Κατασκευή στρώσης επιφανείας
  • Εγκατάσταση Γεωυφασμάτων διαχωρισμού
  • Έργα διαχείρισης όμβριων.
  • Έργα διαχείρισης βιοαερίου.
  • Λοιπά έργα (περίφραξη, αντιπυρική ζώνη κ.λπ.).

Με τις παραπάνω εργασίες αποκαθίσταται πλήρως ο εναπομένων μη ενεργός χώρος ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας. Επιπλέον το έργο αφορά και στην προμήθεια του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού για τη μεταφόρτωση των απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Το εν λόγω έργο προϋπολογισμού ύψους 2.497.600,00€ εντάχθηκε με την υπ΄ αρ. 21961/27.11.2020 (ΑΔΑ: 9Α7146ΜΤΛ6-ΓΘΗ) Απόφαση Ένταξης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».