Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Δήμος Αλεξάνδρειας: στις 17 Φεβρουαρίου με τηλεδιάσκεψη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 (ώρα 14:00) είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας. Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1. Λήψη απόφασης:

1.για την αποδοχή των όρων της Απόφασης ένταξης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού στην πλατεία Παπαντωνίου για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των διαβιούντων στη Δομή φιλοξενίας Δήμου Αλεξάνδρειας» (ΑΔΑ: 9ΡΜ446ΜΔΨΟ-ΟΥ1),

2.περί της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με την αριθ. 21/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΑ6ΣΩΨΠ-ΡΝΑ).

3.τον ορισμό Υπεύθυνου επικοινωνίας με το Ταμείο Αλληλεγγύης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» ( σχετική απόφαση αριθμ. 30/2021 Οικονομικής Επιτροπής ) – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. Υποβολή έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2020. (Σχετική η αριθμ. 44/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. Διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου λόγω παραγραφής τους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Λήψη απόφασης:

1.για την αποδοχή των όρων της Απόφασης ένταξης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (ΑΔΑ: 9Α7146ΜΤΛ6-ΓΘΗ),

2.την τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2021.

3.τον ορισμό Υπεύθυνου επικοινωνίας με την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ και διαχείρισης του έργου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

6. Αποδοχή ή μη των όρων και προϋποθέσεων για την σύναψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείου συνολικού ποσού 2.497.600,00 €, για την εκτέλεση έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ », ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 21 της 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/B/14-4-2020) ΚΥΑ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

7. Καταρχήν απόφαση για την απευθείας εκποίηση ή μη τμήματος εμβαδού 37.624,70τ.μ. του υπ’ αριθ.468 αγροτεμαχίου του Αγροκτήματος Αλεξάνδρειας που ανήκει στον Δήμο Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας (Δ’ Φάση). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

9. Έγκριση ή μη της υπ΄αριθ. 60/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, με θέμα: «Εξέταση και διατύπωση γνώμης επί των αιτήσεων των κ.Αργιαντοπούλου Αικατερίνης και κ.Κωτούλα Ανθούλας, με θέμα τη μείωση μισθώματος κυλικείου». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΝΤΖΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για: Έγκριση νέας τιμής για επέκταση δικτύου ΦΟΠ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

11. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον οικισμό Καψόχωρας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)