Κατηγορίες
Ελλάδα κοινωνία

Πως θα γίνει η απογραφή στη χώρα μας

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε τις βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή και στη δεύτερη ενότητά του αφορά στη διενέργεια Γενικών Απογραφών 2021.

Οι γενικές απογραφές που διενεργούνται κάθε δέκα χρόνια και φέτος συμπίπτουν με τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης.

Αφορούν απογραφές κτηρίων, πληθυσμού και κατοικιών καθώς και γεωργίας και κτηνοτροφίας. Για τη διεξαγωγή τους απαιτούνται ικανοί οικονομικοί πόροι, επαρκές και κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, υποστήριξη από τους μηχανισμούς του δημόσιου τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα αποτελέσματά τους αποτελούν οδηγό για την άσκηση οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής και καλύπτουν κοινοτικές και διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.

Σκοπός της απογραφής πληθυσμού-κατοικιών είναι:

-Η καταμέτρηση του μόνιμου πληθυσμού της χώρας, δηλαδή των κατοίκων που διαμένουν μόνιμα σε κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Κοινότητα ανεξαρτήτως ιθαγένειας.

-Η καταμέτρηση του νόμιμου πληθυσμού της χώρας, δηλαδή των δημοτών κάθε Δήμου και Δημοτικής Ενότητας, βάσει της οποίας γίνεται η κατανομή των βουλευτικών εδρών στις επιμέρους εκλογικές Περιφέρειες.

-Η συλλογή στοιχείων για τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των κατοικιών.

-Η συλλογή στοιχείων για τον αριθμό και τη σύνθεση των νοικοκυριών.

-Η συλλογή στοιχείων για τα δημογραφικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του μόνιμου πληθυσμού.

-Η καταγραφή στοιχείων σχετικών με την μετανάστευση.

Ο αρχικός σχεδιασμός της απογραφής πληθυσμού και κατοικιών προέβλεπε τη συμπλήρωση έντυπων ερωτηματολογίων με προσωπική συνέντευξη. Δεδομένων των συνθηκών που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, η μεθοδολογία τροποποιήθηκε και βασίζεται στην αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας με ειδικά σχεδιασμένη ηλεκτρονική εφαρμογή. Στις περιπτώσεις που δεν θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα, σχεδιάζεται η απογραφή των ατόμων μέσω συνέντευξης, όπου θα έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η απογραφή κτηρίων διαρκεί έως δύο μήνες και προηγείται της απογραφής πληθυσμού και κατοικιών.

Η απογραφή γεωργίας-κτηνοτροφίας διενεργείται ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός της είναι η συλλογή αντικειμενικών ποσοτικών πληροφοριών που αφορούν στη διάρθρωση του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα (τον αριθμό των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, τα χαρακτηριστικά τους, την απασχόληση σε αυτές, τον γεωχωρικό εντοπισμό τους). Και σε αυτή την περίπτωση η απογραφή θα γίνεται ηλεκτρονικά και όπου αυτό δεν είναι δυνατό μέσω συνεντεύξεων με ραντεβού σε δημοτικά/κοινοτικά καταστήματα ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και κατ’ εξαίρεση με συνέντευξη με φυσική παρουσία στην εκμετάλλευση.