Κατηγορίες
τοπική επικαιρότητα

Απαλλαγή επιχειρήσεων σε ποσοστό 40% απ’ τα ενοίκια στο Δήμο Αλεξάνδρειας

Από το Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκε ότι οι πληττόμενες επιχειρήσεις των οποίων ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) περιλαμβάνεται στο αριθ. 5204/24.11.2020 ΦΕΚ (τεύχος Β΄) εμπίπτουν στην υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Νοέμβριο 2020.

Οι ως άνω επιχειρήσεις με υποχρέωση καταβολής μισθωμάτων προς το Δήμο Αλεξάνδρειας, θα πρέπει να προσκομίσουν την Υπεύθυνη Δήλωση η οποία έχει υποβληθεί στην πλατφόρμα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας, προκειμένου ο Δήμος να υποβάλλει δήλωση περί μεταβολής μισθώματος «Δήλωση Covid» μέχρι την 20η ημέρα του μήνα που αφορά η μείωση και ακολούθως οι μισθωτές να προβούν στην αποδοχή της, μέχρι την 27η ημέρα του μήνα αναφοράς.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο: 23333-50111, κα Λάχανη Όλγα.