Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας την Τετάρτη

Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 16η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30.

Το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι το ακόλουθο:

  • Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. πρωτ. 20592/14-12-2020 πρακτικού της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας υγρών καυσίμων για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2019-2020».

(Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου αλλά και των Νομικών Προσώπων αυτού και με δεδομένο ότι δεν έχει εξαντληθεί το φυσικό αντικείμενο των συμβάσεων προμήθειας υγρών καυσίμων για το Δήμο Αλεξάνδρειας και τα Νομικά του Πρόσωπα για τα έτη 2019-2020, προκύπτει η αναγκαιότητα τροποποίησής τους με παράτασή τους κατά έξι (6) μήνες ή μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης των νέων προμηθευτών, πριν τη λήξη τους, δηλαδή πριν την 31/12/2020 και δεδομένου ότι, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 402/2020 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου προέκυψε κώλυμα υπογραφής των πέντε (5) σχεδίων συμβάσεων για την προμήθεια υγρών καυσίμων από το Δήμο Αλεξάνδρειας και τα Νομικά του Πρόσωπα για τα έτη 2021-2022, γεγονός που οδήγησε στην επανάληψη του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων ο οποίος είναι ήδη σε εξέλιξη).