Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Με θέμα την… τσέπη μας συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας στις 2 Νοεμβρίου

Σε δυο συνεδριάσεις καλούνται να συμμετάσχουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020.

Στην έκτακτη συνεδρίαση θα συζητηθούν τα οικονομικά του 2019 ενώ στην τακτική (που είναι και η πιο ενδιαφέρουσα) θα συζητηθεί μια σειρά από θέματα που άπτονται της… τσέπης μας – θα ληφθούν αποφάσεις για το ύψος ανταποδοτικών και μη τελών.

Δεδομένης και της πανδημίας (που για πολλούς σημαίνει δραματική μείωση των εισοδημάτων τους) θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τις θέσεις των δημοτικών παρατάξεων και των συμβούλων.

Συγκεκριμένα:

Η πρώτη συνεδρίαση (η έκτακτη) θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η έγκριση ή μη ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2019 Δήμου Αλεξάνδρειας.

Η δεύτερη συνεδρίαση (τακτική) είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 8 το βράδυ.

Τα θέματα στην ημερήσια διάταξη είναι τα ακόλουθα:

1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους άρδευσης για το οικονομικό έτος 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το οικονομικό έτος 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή ΤΑΠ του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

6. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης από εμποροπανηγύρεις , παζάρια και λαϊκές αγορές για το έτος 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το οικονομικό έτος 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

8. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ή μη του αρίθ. 141 οικοπέδου Ο.Τ. 26 έκτασης 1.003 τ.μ. που βρίσκεται στην Κοινότητα Λουτρού Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για:

Α. Την αποδοχή μεταβίβασης της αρμοδιότητας για την υλοποίηση των Πράξεων:

1.“Εργασίες συντήρησης και επισκευής αντλιοστασίων ύδρευσης, αντλιοστασίων αποχέτευσης και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων”,

2.“Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού σε αντλιοστάσια αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξάνδρειας”.

Β. Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, για τις παραπάνω Πράξεις, καθώς και την έγκριση του συνημμένου Σχεδίου

Γ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου,

Δ. Τον ορισμό δύο εκπρόσωπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

12. Λήψη απόφασης για τη σύσταση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την ενταγμένη πράξη «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αλεξάνδρειας» και τον ορισμό μελών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

13. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση μέρους της αριθ. 319/2019 [ΑΔΑ:Ω25ΧΩΨΠ-07Τ] απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

14. Τροποποίηση της αριθμ. 320/30-10-2019 (ΑΔΑ:64ΤΠΩΨΠ-Φ26) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με θέμα: “Τροποποίηση της αριθμ. 262/23-09-2019 (ΑΔΑ:ΩΧΜΞΩΨΠ-ΝΧΤ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με θέμα: Λήψη απόφασης περί: «Ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Αλεξάνδρειας στο Νέο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, ορισμού πολιτικού Υπευθύνου, συντονιστού και συντονιστικής Επιτροπής για την υλοποίηση του Προγράμματος Υγιείς πόλεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας»”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)