Κατηγορίες
αντιδήμαρχοι Δήμος Αλεξάνδρειας

Ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Αλεξάνδρειας για τη νέα περίοδο (έως 4/9/2021)

Με απόφαση του δημάρχου Αλεξάνδρειας Π. Γκυρίνη ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Αλεξάνδρειας.

Σύμφωνα με την απόφαση ορίζονται με θητεία από 05-09-2020 μέχρι 04-09-2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες ως εξής:

Στέφανος Δελιόπουλος: καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τις παρακάτω αρμοδιότητες :

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της παρακάτω υπηρεσιακής μονάδας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων,Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

1.2.Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αντιγονιδών, τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα,σε κατάσταση καλής λειτουργίας. δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. ε) Την υπογραφή, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας στα όρια της δημοτικής ενότητας. στ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. ζ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία μετον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο η) Την αναπλήρωσή του δημάρχου ως Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας και την υπογραφή των ληξιαρχικών πράξεων, καθώς και των αντιγράφων αυτών.

Νικόλαος Σαρακατσιάνος: καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, με τις παρακάτω αρμοδιότητες : α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών τηςυπηρεσιακής μονάδας, της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

2.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης, τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα,σε κατάσταση καλής λειτουργίας. δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. ε) Την υπογραφή, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας στα όρια της δημοτικής ενότητας. στ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. ζ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο η) Την αναπλήρωσή του δημάρχου Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας και την υπογραφή των ληξιαρχικών πράξεων, καθώς και των αντιγράφων αυτών.

Στέφανος Δριστάς: καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο της Υπηρεσίας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, με τις παρακάτω αρμοδιότητες :

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της υπηρεσιακής μονάδας, του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

3.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας, τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα,σε κατάσταση καλής λειτουργίας. δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. ε) Την υπογραφή, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας στα όρια της δημοτικής ενότητας. στ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. ζ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο3

η) Την αναπλήρωση του δημάρχου Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας και την υπογραφή των ληξιαρχικών πράξεων, καθώς και των αντιγράφων αυτών.

Αθανάσιος Κούγκας (από τη Δημοτική Παράταξη “ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ”): καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο των Διευθύνσεων Διοικητικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ, με τις παρακάτω αρμοδιότητες :

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, β) Της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων. δ) Την υπογραφή, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας στα όρια του Δήμου Αλεξάνδρειας. ε) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων της Διεύθυνσης.

Ιερεμίας Κιοσέογλου (από τη Δημοτική Παράταξη “ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ”): καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης, με παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της υπηρεσιακής μονάδας, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων

5.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος, τις παρακάτω αρμοδιότητες: α)Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα,σε κατάσταση καλής λειτουργίας. δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. ε) Την υπογραφή, βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας στα όρια της δημοτικής ενότητας. στ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. ζ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο η) Την αναπλήρωση του δημάρχου ως Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας και την υπογραφή των ληξιαρχικών πράξεων, καθώς και των αντιγράφων αυτών.

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Αθανάσιου Κούγκα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Στέφανος Δελιόπουλος.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Στέφανο Δελιόπουλου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Σαρακατσάνος

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Ιερεμία Κιοσέογλου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Στέφανος Δριστάς

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Νικολάου Σαρακατσάνου, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Στέφανος Δελιόπουλος

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Στέφανου Δριστά. που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Κούγκας.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Στέφανος Δελιόπουλος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Στέφανο Δριστά.