Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας κοινωνία τοπική επικαιρότητα

Συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας – οι αρμοδιότητές της

Με απόφαση του δημάρχου Αλεξάνδρειας Παναγιώτη Γκυρίνη συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ.) του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Η Επιτροπή, που είναι συμβουλευτικό προς το δημοτικό συμβούλιο όργανο, αποτελείται από τους εξής:

1) Μοσχοπούλου Όλγα, δημοτική σύμβουλο, με αναπληρώτρια τη δημοτική σύμβουλο Τσιλιοπούλου Πολυξένη

2) Καστανά Όλγα, δημοτική σύμβουλο, με αναπληρώτρια τη δημοτική σύμβουλο Λαφαζάνη Ελένη

3) Φωτιάδη Χαράλαμπο, υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας –Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου, με επιπλέον καθήκοντα την παροχή διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης, με αναπληρώτρια τη Δέβρη Σταυρούλα, υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου

4) Τζουμάκα Ειρήνη, εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου, με αναπληρώτρια την Μαυροπούλου Μελπομένη, εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου

5) Δημητριάδη Γεώργιο, εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας, με αναπληρώτρια την Σταμπουλή Αλίκη, εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας

6) Βέτσιου Αικατερίνη, εκπρόσωπο της Φιλοπρόοδου – Φιλόπτωχου Γυναικών Αλεξάνδρειας, με αναπληρώτρια την Λαζόγκα Ευαγγελία, εκπρόσωπο της Φιλοπρόοδου – Φιλόπτωχου Γυναικών Αλεξάνδρειας

7) Σταμάτη Αντώνιο, με αναπληρωτή τον ΤέγοΠέτρο.

8) Πλατσά Αικατερίνη, με αναπληρώτρια την Κοτσυφού Ευσταθία.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η Μοσχοπούλου Όλγα, με αναπληρώτρια την Τσιλιοπούλου Πολυξένη (σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας).

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ.) είναι συμβουλευτικό, προς το δημοτικό συμβούλιο, όργανο με τις εξής αρμοδιότητες:

α) σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο,

β) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής,

γ) συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο,

δ) συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.