Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Στις 31 Αυγούστου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 20:00, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας.

Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί τα παρακάτω θέματα:

1. 13η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 ( σχετική απόφαση αριθμ. 266/2020 Οικονομικής Επιτροπής) – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ )

2. Υποβολή έκθεσης εσόδων – εξόδων B΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2020 (Σχετική η αριθμ. 260/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

3. Λήψη απόφασης για την καταβολή των εξόδων διοικητικής εκτέλεσης που έχουν επιβληθεί από την Δ.Ο.Υ. Βέροιας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος του αρίθ. 26 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος του αρίθ. 1 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Πλατέος. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος του αρίθ. 2 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Πλατέος. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ )

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αρίθ. 27 & 28 οικοπέδων στο Ο.Τ. 6 που βρίσκονται στον οικισμό Νεοχωρόπουλου της Κοινότητας Κορυφής του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Γ΄ κατανομή ) έτους 2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

9. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών από τις λοιπές παρατάξεις που θα μετέχουν στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων Δήμου Αλεξάνδρειας.  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)

10. Λήψη απόφασης για:

1)την αποδοχή της τροποποίησης της Πράξης “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας” με κωδικό ΟΠΣ 5001643 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020” και
2)την έγκριση της τροποποίησης των Αποφάσεων Υλοποίησης με ιδία μέσα [δύο υποέργα Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο] και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για τoν ορισμό εκπροσώπου του Δήμου, ο οποίος θα μετέχει στην επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας για την παροχή εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

12. Έγκριση δαπάνης κάλυψης εξόδων εξειδικευμένης μοριακής εξέτασης για διερεύνηση συνδρόμου κατοίκου του Δήμου μας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

13. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

14. Λήψη απόφασης για την απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση έκτακτων δαπανών – αναγκών των σχολικών μονάδων του Δήμου, από δημοτικούς πόρους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)