Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Στις 29 Ιουλίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Kεκλεισμένων των θυρών, για τους γνωστούς πλέον λόγους που σχετίζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού, θα διεξαχθεί και η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας, την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020.

Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 20:00 ενώ στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί 16 θέματα:

1. Λήψη απόφασης:

1.για την αποδοχή των όρων της Απόφασης ένταξης της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Αλεξάνδρειας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
2.περί 11ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με την 218/2020 Απόφαση ΟΕ.
3.για την τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος και του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2020.
4.για την έγκριση της διενέργειας της προμήθειας και τον ορισμό Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2. 12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» ( σχετική απόφαση αριθμ. 240/2020 Οικονομικής Επιτροπής) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

3. Λήψη απόφασης περί παροχής γνώμης για το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: “Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλλακτικών (ΟΜΑΔΕΣ:Α.1.7, Β.1.7) ”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: “Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλλακτικών (ΟΜΑΔΕΣ:Α.1.1, Α.1.2, Α.1.3, Α.1.4, Α.1.5) ”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος οικίας του τέως Δημοτικού Σχολείου Νησελουδίου της Κοινότητας Πρασινάδας του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ )

7. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για ηλεκτροδότηση προσωρινών παροχών στην Αλεξάνδρεια. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Επισκοπή. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Λιανοβέργι. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Προδρόμου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Π. Σκυλίτσι. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

12. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Π. Σκυλίτσι. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας (Γ’ Φάση)». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

14.

Α. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Δημιουργία Δικτύου Πράσινων Σημείων στο Δήμο Αλεξάνδρειας» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Β. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή και υποβολή του τεχνικού δελτίου της ως άνω πρότασης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της αύξησης της ετήσιας συνδρομής του Δήμου Αλεξάνδρειας στο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΑΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΑΜΚΕ». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατασκευής και τευχών μελέτης – δημοπράτησης του υποέργου 2 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)