Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας στις 6 Μαρτίου

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί στις 2 μετά το μεσημέρι της Παρασκευής 6 Μαρτίου 2020.

Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί προς συζήτηση τα ακόλουθα θέματα:

1.Λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος τροποποίησης τεχνικού δελτίου της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5004098.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

2.Λήψη απόφασης για ορισμό Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΕ ΠΛΑΤΕΟΣ, ΜΕΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Σύμφωνα με το ενημερωτικό του Δήμου Αλεξάνδρειας, η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι :

-Για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης απαιτείται ο Δήμος να υποβάλει μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) αίτημα τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5004098 και εάν η εν λόγω υποβολή δεν πραγματοποιηθεί άμεσα, προκειμένου η ΕΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας να προβεί σε τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης πριν την αποστολή στο Υπουργείο του Πίνακα ΠΔΕ, τότε η σχετική τροποποίηση δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί πριν από τον Μάιο ή Ιούνιο του 2020 και έτσι θα επέλθει σημαντική καθυστέρηση στη δημοπράτηση του υποέργου της ΕΕΛ, γεγονός το οποίο ενδεχόμενα να επιφέρει σοβαρές δημοσιονομικές κυρώσεις.

-Για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης η σχετική σύμβαση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΗΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΕ ΠΛΑΤΕΟΣ, ΜΕΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» βρίσκεται σε ισχύ και δεν έχει οριστεί ακόμη αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής.