Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Στις 24/2 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – ποια είναι αυτά που κεντρίζουν το ενδιαφέρον

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19:00.
Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί προς συζήτηση και λήψη απόφασης 31 θέματα.
Το ενδιαφέρον είναι στραμμένο όμως σε 2-3 εκ των θεμάτων, όμως υπάρχουν και άλλα που δεν βρίσκονται στον κατάλογο και κεντρίζουν το ενδιαφέρον γιατί είναι σημαντικά και βγήκαν στην επικαιρότητα:

α) ερώτημα αν τελικά θα επιλεγεί Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης – η πληροφόρησή μας (απ’ τη μέρα που ανακοινώθηκε το θέμα) λέει για κάποιες υποψηφιότητες που υπάρχει η πρόθεση να τεθούν. Το πόσες τελικά θα φτάσουν μέχρι το τέλος και στα χέρια των συμβούλων προς αξιολόγηση είναι ένα ερώτημα που θα απαντηθεί το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, οπότε λήγει και η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων.

β) η πρώτη εμφάνιση του Γ. Κιρκιλιαννίδη ως αρχηγού πλέον της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης, αν και ο Κιρκιλιαννίδης δεν χρειάζεται συστάσεις – είναι μαχητικός όταν πρέπει και συναινετικός όπου χρειάζεται. Όμως πλέον ο ρόλος του είναι εντελώς διαφορετικός και όλοι (και ειδικά οι γνώστες) αναμένουν απ’ τον νέο αρχηγό της παράταξης “Αξίζουμε Καλύτερα” στάση που να ταιριάζει στον 21ο αιώνα και όχι στη δεκαετία του 1990…

γ) τι θα ειπωθεί σχετικά με αυτό που ανακοινώθηκε από το Δήμο Αλεξάνδρειας για οφειλές του παρελθόντος (που είναι πολλά, πάρα πολλά λεφτά….).
Είναι η ώρα που θα πρέπει να ανακοινωθούν στους δημότες ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ και όχι με μια ανακοίνωση της πλάκας πότε και πως δημιουργήθηκαν οι οφειλές, για ποιο λόγο επελέγη η συμμετοχή στα σχήματα που δημιούργησαν τις οφειλές και ποιοι ήταν αυτοί που αποφάσιζαν τη συμμετοχή του Δήμου (αυτά είναι “κληρονομιά” στο Δήμο Αλεξάνδρειας) σε αυτά τα σχήματα.

Τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη:

1. Επιλογή του Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης ∆ήµου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)

2.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του ετήσιου απολογισμού και προγραμματισμού του επόμενου έτους του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας με βάση το οικείο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

3.Λήψη απόφασης για:
Α.Την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας»
Β.Την αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα και της χρηματοδότησης ποσού 50.000,00€
Γ.Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Έργου και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για:
Α.Την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»
Β. υποβολή Τεχνικού Δελτίου Έργου και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για Α) Την σύναψη ή μη προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ του Δήμου Αλεξάνδρειας και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλεξάνδρειας Β) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και Γ) Τον ορισμό δύο εκπρόσωπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

6. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και αριθμού θέσεων υδρονομέων άρδευσης ανά δημοτική ενότητα στο Δήμο Αλεξάνδρειας για το έτος 2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

7. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (σχετική απόφαση αριθμ. 75/2020 Οικονομικής Επιτροπής) και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

8. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (σχετική απόφαση αριθμ. 76/2020 Οικονομικής Επιτροπής) και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για την υποχρεωτική αναμόρφωση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2020, σύμφωνα με την ΚΥΑ 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ 2942/20-07-2018 τεύχος Β΄) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

10. Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προυπολογισμού έτους 2019(σχετική η αριθ. 66/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (A΄ κατανομή ) έτους 2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

12. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Νησί (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

13. Λήψη απόφασης α) για την ανάκληση ή μη της αρίθ. 70/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και β) για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και Προμήθεια ανταλλακτικών (ΟΜΑΔΕΣ: Α.1.1,Α.1.2,Α.1.3,Α.1.4,Α.1.5)» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και Προμήθεια ανταλλακτικών (ΟΜΑΔΕΣ: Α.1.1,Α.1.2,Α.1.3,Α.1.4,Α.1.5)» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και Προμήθεια ανταλλακτικών (ΟΜΑΔΕΣ: Α.1.7,Β.1.7)»
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή χορτοκοπτικών» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων(Ηλεκτρολογικές Εργασίες) Δ.Ε. Μελίκης» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

19. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων(Μηχανολογικές Εργασίες) Δ.Ε. Μελίκης» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

20. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2019» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

21. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2019» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

22. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2019» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

23. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2019» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

24. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2019» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

25. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2019» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

26. Διοργάνωση Πολιτιστικών εκδηλώσεων «Μελικιώτικο Καρναβάλι 2020» στην Κοινότητα Μελίκης (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

27. Λήψη απόφασης για παραχώρηση της πλατείας της Κοινότητας Μελίκης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης «Μεσοχώρι» στα πλαίσια «Μελικιώτικο Καρναβάλι 2020» στον Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο (ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

28. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, του κλειστού γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου -Λυκείου Αλεξάνδρειας στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ – ΖΙΤΣΟΥ» για τη διεξαγωγή Διασυλλογικού Πρωταθλήματος στις 8 Μαρτίου 2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

29. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής του άρθρου 186 παρ. 5 του Ν. 3463/06 «Εκποίηση ακινήτων» έτους 2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

30. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στη Μελίκη. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

31. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στη Μελίκη. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)