Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

Εκτάκτως συνεδριάζει την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 (στις 14:30) το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας.

Προς συζήτηση και λήψη απόφασης έχει εγγραφεί για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) (αφορά υπόθεση άσκησης ενδίκου βοηθήματος κατά του Ελληνικού Δημοσίου και κατά της πράξης 1234/2020/6007/5-2-2020 της Δ.Ο.Υ. Βέροιας)

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδομένου ότι υφίσταται χρονικός περιορισμός απόφασης για κατάθεση ενδίκου βοηθήματος για την ως άνω αναφερόμενη υπόθεση.