Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Στις 27 Ιανουαρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας (η οποία φυσιολογικά θα συνοδευτεί και με κοπή της πίτας) έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου, στις 7 το απόγευμα.

Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί προς συζήτηση και λήψη απόφασης τα ακόλουθα 12 θέματα:

1.Λήψη απόφασης για την καταγγελία ή μη της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

2.Λήψη απόφασης για αποδοχή των όρων της Απόφασης τροποποίησης της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας» με αριθμό ΟΠΣ 5001643.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3.Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Συμπληρωματική Κατανομή – θέρμανσης) έτους 2019.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4.Λήψη απόφασης για την απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση έκτακτων δαπανών – αναγκών των σχολικών μονάδων του Δήμου, από Δημοτικούς Πόρους.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας».
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

6.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή χορτοκοπτικών».
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

7.Διατύπωση απόψεων για τη δραστηριότητα με τίτλο: «Γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό βιορευστών (ισχύος 997.5kWel) της εταιρίας με την επωνυμία ¨ΕΝΕΝΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.”, που προτείνεται να εγκατασταθεί στο τμήμα 3 του αγροτεμαχίου με αριθ. 387 της Κτηματικής Περιφέρειας Αλεξάνδρειας Δ.Δ. Αλεξάνδρειας, Δ. Αλεξάνδρειας, ΠΕ Ημαθίας, Π.Κ.Μ.”, (υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η-Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 05)»
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

8.Λήψη απόφασης για :1.Έγκριση πινακίδων σήμανσης εισόδου-εξόδου, 2.Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

9.Τροποποίηση της 329/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Λήψη απόφασης περί: α) έγκρισης ή μη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αλεξάνδρειας και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εκτέλεση του έργου “Κατασκευή και βελτίωση δρόμων Δήμου Αλεξάνδρειας” β) έγκρισης ή μη του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης γ) ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και δ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης”, ως προς το το σκέλος (γ).
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για τον «Ορισμό ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για την εκ νέου Σύσταση τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής ΤοΠΦΥ, βάσει του Ν.4486/2017»
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

11. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλεξάνδρειας για συμμετοχή στην Επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας των ζώων για το έτος 2020.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

12. Ορισμός ενός (1) αιρετού εκπροσώπου του Δήμου και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων, με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αλεξάνδρειας(σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.1566/1985).
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)