Κατηγορίες
βιομηχανία Ημαθία

Ενοικιάζονται τα εργοστάσια Πλατέος και Σερρών της ΕΒΖ

Στην ενοικίαση των εργοστασίων στο Πλατύ και στις Σέρρες προχωρά η ΕΒΖ, αφού εκδόθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με καταληκτική ημερομηνία την 9η Οκτωβρίου, για την εκμίσθωση των εργοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων στις δυο αυτές παραγωγής.

Η εκμίσθωση θα αφορά σε χρονική διάρκεια 28 μηνών και οι μονάδες θα λειτουργούν υποχρεωτικά χωρίς διακοπές όλο το χρονικό διάστημα της μίσθωσης αποκλειστικά για τους σκοπούς της παραγωγής, τυποποίησης και αποθήκευσης ζάχαρης.


Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ή αποστολή των αιτήσεων ορίζεται η Τετάρτη 09 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00 πμ.

Να σημειωθεί πάντως πως, όπως γράφηκε σε ΜΜΕ, τις προηγούμενες ημέρες υπογράφηκε μια Συμφωνία Εμπιστευτικότητας μεταξύ της ΕΒΖ, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Μακεδονίας και της Royal Sugar (μιας εκ των δυο εταιριών που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για τη μίσθωση του εργοστασίου του Πλατέος) – πριν από την έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση.

Επίσης κομβικό χρονικό σημείο για την ΕΒΖ είναι τα τέλη Οκτωβρίου, καθώς αναμένεται η έκδοση της απόφασης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης επί της αίτησης υπαγωγής της εταιρίας στο άρθρο 106 βδ του Πτωχευτικού Κώδικα. Αν τελικά ληφθεί απόφαση για το θέμα, τότε θα πωληθούν ξεχωριστά τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας στη Σερβία ενώ οι υπόλοιπες μονάδες και περιουσιακά στοιχεία θα μεταβιβασθούν σε οκτώ “εταιρίες ειδικού σκοπού” ώστε να πωληθούν και αυτά.