Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Δυο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου

Μια ειδική και μια τακτική συνεδρίαση είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου.
Η ειδική συνεδρίαση (που θα ξεκινήσει στις 19:00) ως μόνο αντικείμενο συζήτησης θα έχει την έγκριση ή μη απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2018 Δήμου Αλεξάνδρειας.

Η τακτική συνεδρίαση είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 20:00 και έχουν εγγραφεί προς συζήτηση τα ακόλουθα 18 θέματα:

Εκλογή Εκπροσώπων του Δήμου Αλεξάνδρειας στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
11η Αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (σχετική η αριθ. 241/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
Υποβολή Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Γ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προυπολογισμού έτους 2019 (σχετική η αριθ. 240/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
Έγκριση ή μη της αριθ. 179/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο «Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α.)»
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΤΑΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ)
Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων κηδείας απόρου, μοναχικού κατοίκου του δήμου μας και διάθεση πίστωσης.(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επαύξηση ισχύος ηλεκτρικού ρεύματος στο Πλατύ.(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας»
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλλακτικών(ΟΜΑΔΕΣ:Α.1.1, Α.1.2, Α.1.3, Α.1.4, Α.1.5)».
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
Λήψη απόφασης για μεταβίβαση ή μη από κληρονομική διαδοχή μισθωτικής σχέσης, που αφορά στην εκμίσθωση του υπ’ αρίθ. 862 (31) αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Πλατέος Δήμου Αλεξάνδρειας, λόγω θανάτου του μισθωτή».(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
Συμμετοχή του Δήμου Αλεξάνδρειας στη Δράση «Ενίσχυση των υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση μέρους της αριθ.443/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση»
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
Τροποποίηση της αριθμ. 262/23-09-2019 [ΑΔΑ: ΩΧΜΞΩΨΠ-ΝΧΤ] απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με θέμα: “Λήψη απόφασης περί: «Ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Αλεξάνδρειας στο Νέο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, ορισμού πολιτικού Υπευθύνου, συντονιστού και συντονιστικής Επιτροπής για την υλοποίηση του Προγράμματος Υγιείς πόλεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας»”.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
Τροποποίηση της αριθμ. 263/23-09-2019 [ΑΔΑ: ΨΗ7ΡΩΨΠ-ΞΧΓ] απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με θέμα “Ορισμός εκπροσώπων που θα μετέχουν στην τριμελή διοικούσα επιτροπή της “Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών Δήμου Αλεξάνδρειας”.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Αλεξάνδρειας στη Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΑΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΑΜΚΕ»
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του θέματος « Αίτηση της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΒΕΕ για την ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου»
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη Β΄ παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου «Διαμόρφωση χώρου παιδικών χαρών του Δήμου Αλεξάνδρειας» Α.Μ.: 44/2018
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
Ορισμός εκ νέου τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & Προέδρου και Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου(Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας» (λόγω ακύρωσης της αριθ. 277/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας από τον Συντονιστή ΑΠΔΜΘ).
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)
Ορισμός εκ νέου τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & Προέδρου και Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου(Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας» (λόγω ακύρωσης της αριθ.278/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας από τον Συντονιστή ΑΠΔΜΘ).
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)