Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Στις 2 Οκτωβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019, στις 20:00, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας.

Οκτώ είναι τα θέματα προς συζήτηση και λήψη απόφασης που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ αυτών και οι ορισμοί των νέων διοικητικών συμβουλίων της ΚΕΔΑ, του ΟΠΑΚΟΜ και της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας – για τις θέσεις των προέδρων έχουν ήδη ακουστεί οι Μ. Σταυρής, Απ. Ρεσινιώτης και Σωτ. Τόκας αντίστοιχα.


Επίσης θα γίνει ο ορισμός των Δ.Σ. των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τέλος κάτι φαίνεται πως κινείται και στον τομέα των απορριμμάτων αφού το Δημοτικό Συμβούλιο θα ορίσει μέλη για επιτροπή που σχετίζεται με τον ΦΟ.Δ.Σ.Α. και το περίφημο πλέον αγροτεμάχιο 666 (!!!).

Αναλυτικά τα θέματα:

1. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α.)»
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία: «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας»
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

3. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Αλεξάνδρειας»
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

4. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & Προέδρου και Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου(Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & Προέδρου και Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου(Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

6. 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019(σχετική απόφαση αριθμ. 209/24-09-2019 Οικονομικής Επιτροπής) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

7. Λήψη απόφασης:
1)για την αποδοχή των όρων της Απόφασης ένταξης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αλεξάνδρειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5035493 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και τη δέσμευση τήρησης των υποχρεώσεων όπως αναγράφονται στο Παράρτημα Ι της οικείας απόφασης ένταξης,
2)για την αποδοχή των όρων της Απόφασης ένταξης της πράξης «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029448 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και τη δέσμευση τήρησης των υποχρεώσεων όπως αναγράφονται στο Παράρτημα Ι της οικείας απόφασης ένταξης,
3)για την αποδοχή των όρων της Απόφασης ένταξης της πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010970645 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 και τη δέσμευση τήρησης των υποχρεώσεων όπως αναγράφονται στο Παράρτημα Ι της οικείας απόφασης ένταξης,
4)για την αποδοχή των όρων της Απόφασης Ένταξης της πράξης «Αντικατάσταση και ολοκλήρωση ελαστικού τάπητα Δημοτικού σταδίου Αλεξάνδρεια» στο χρηματοδοτικό ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και τη δέσμευση τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων της Πρόσκλησης IV
5)για την αποδοχή των όρων της Απόφασης Ένταξης για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων στο Δήμο Αλεξάνδρειας στο χρηματοδοτικό ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
6)περί 9ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 σύμφωνα με την 210/2019 Απόφαση ΟΕ
7)για την τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος και του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2019
8)για την έγκριση εκτέλεσης όλων των Υποέργων Υπηρεσιών και έγκριση διενέργειας όλων των Υποέργων προμηθειών των ως άνω πράξεων.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο μελών από τον Δήμο Αλεξάνδρειας για την σύσταση επιτροπής του ΦΟ.Δ.Σ.Α.(Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας) πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής τμήματος του υπ’ αριθ. 666 αγροτεμαχίου, Αγροκτήματος Αλεξάνδρειας.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)