Κατηγορίες
Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Οι τομείς που ανατέθηκαν στους αντιδημάρχους του Δήμου Αλεξάνδρειας

Αναρτήθηκε στη “Διαύγεια” η απόφαση του δημάρχου Αλεξάνδρειας με την οποία μεταβιβάζονται στους αντιδημάρχους οι αρμοδιότητες τους για το διάστημα από 05-09-2019 μέχρι και 04-09-2020.
Ο Στ. Δελιόπουλος ορίστηκε αντιδήμαρχος Διοικητικού και αναπληρωτής του Δημάρχου, ο Ν. Σαρακατσιάνος αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, ο Στ. Δριστάς αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών και Παιδείας, ο Σ. Κούγκας αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος και ο Κ. Βενιόπουλος αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πρασίνου.

Αναλυτικά, με απόφασή του ο δήμαρχος Π. Γκυρίνης μεταβιβάζει τις ακόλουθες αρμοδιότητες στους πέντε αντιδημάρχους και ορίζει τα ακόλουθα:

1. Τον κ. Στέφανο Δελιόπουλο, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο των Διευθύνσεων Διοικητικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ, με θητεία από 05 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 04 Σεπτεμβρίου 2020 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:
αα) Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών,
β) Της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
1.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αντιγονιδών, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ)Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα,σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο
ζ) Την αναπλήρωση ως Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας και την υπογραφή των ληξιαρχικών πράξεων, καθώς και των αντιγράφων αυτών.

2. Τον κ. Νικόλαο Σαρακατσιάνο, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με θητεία από 05 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 04 Σεπτεμβρίου 2020 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της παρακάτω υπηρεσιακής μονάδας: Της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
2.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα,σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο
ζ) Την αναπλήρωσή ως Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας και την υπογραφή των ληξιαρχικών πράξεων, καθώς και των αντιγράφων αυτών.

3. Τον κ. Στέφανο Δριστά, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο της Υπηρεσίας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, με θητεία από 05 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 04 Σεπτεμβρίου 2020 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της παρακάτω υπηρεσιακής μονάδας: του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

3.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο
ζ) Την αναπλήρωσή ως Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας και την υπογραφή των ληξιαρχικών πράξεων, καθώς και των αντιγράφων αυτών.

4. Τον κ. Αθανάσιο Κούγκα, από τη Δημοτική Παράταξη “ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ” καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, με θητεία από 05 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 04 Σεπτεμβρίου 2020 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της παρακάτω υπηρεσιακής μονάδας: Της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

4.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα,σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο
ζ) Την αναπλήρωσή μου Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας και την υπογραφή των ληξιαρχικών πράξεων, καθώς και των αντιγράφων αυτών.

5. Τον κ. Κωνσταντίνο Βενιόπουλο, από τη Δημοτική Παράταξη “ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ” καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης, με θητεία από 05 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 04-09-2020 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της παρακάτω υπηρεσιακής μονάδας: Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων που θα απουσιάζουν ή κωλύονται θα ασκεί ο Δήμαρχος.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δελιόπουλος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Αθανάσιο Κούγκα