Κατηγορίες
εργασία

Η προκήρυξη για τις 1.500 θέσεις ειδικών φρουρών στην Αστυνομία

έως 26 Αυγούστου 2019 η κατάθεση των δικαιολογητικών

Στην προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 1500 ατόμων ως Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία προχωρά το Σώμα με απόφαση του Αρχηγού της.

Θα προσληφθούν συνολικά 1.500 άτομα εκ των οποίων οι 1.200 θα πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου όλων των τύπων Λυκείου, (Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Οι υπόλοιπες 300 θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους/ες, που κατέχουν α) πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου ή β) απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου κατά τα ανωτέρω και επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Οι υποψήφιες και υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους – δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από την 01-01-1991και μεταγενέστερα,

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, μέχρι την ώρα 15.00 της 26-08-2019. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αίτηση που υποβάλλεται ταχυδρομικώς ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δεν γίνεται δεκτή και δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Δείτε όλη την προκήρυξη, στην οποία μπορείτε να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες ΕΔΩ