Κατηγορίες
Οικονομία

ΕΝΦΙΑ 2019: Σεπτέμβρη η πρώτη δόση και μέχρι 30% οι μειώσεις

Σε έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. αναφέρονται οι στόχοι οι τίθενται και οι βελτιώσεις που γίνονται στο πλαίσιο της αλλαγής του ΕΝΦΙΑ.

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του Σεπτεμβρίου, τότε η καταβολή της πρώτης δόσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα γίνει τον ίδιο μήνα.

Επίσης η μείωση στο ποσό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων ανάλογα με τη συνολική αξία της περιουσίας τους για το 2019 μειώνεται ως εξής:

α) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%),
β) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι επτά τοις εκατό (27%),
γ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι πέντετοις εκατό (25%),
δ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και
ε) για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας της παρούσας παραγράφου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού. Η μείωση εφαρμόζεται επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που προκύπτει μετά τον προσδιορισμό των μειώσεων του άρθρου 7 του ν.4223/2013 (Α ́ 287).