Κατηγορίες
Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Νομοσχέδιο για τους Δήμους – προβλέπονται συμπράξεις παρατάξεων

Αλλαγές στα των Δήμων και των Περιφερειών, που κινούνται προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης της λεγόμενης “κυβερνησιμότητας”, η οποία είναι αμφίβολη αν διατηρηθεί ανέπαφο το σύστημα με το οποίο έγιναν οι εκλογές της 26ης Μαϊου / 2ας Ιουνίου 2019, φέρνει διυπουργικό νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση την Τρίτη και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή την Παρασκευή 2 Αυγούστου.

Είναι γνωστό πως το εκλογικό σύστημα έχει φέρει μια σειρά από προβλήματα, αφού δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που εκλεγμένοι δήμαρχοι ή περιφερειάρχες θα είναι στα αντίστοιχα Συμβούλια αρχηγοί παρατάξεων που είναι… μειοψηφία! Μην πάτε μακριά, δείτε τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, όπου η παράταξη του νεοεκλεγέντα δημάρχου θα έχει 7 συμβούλους έναντι 11 συμβούλων της μείζονος μειοψηφίας…

Τα βασικά του νομοσχεδίου, εν τάχει:

 Έρχονται “συμπράξεις” δημοτικών παρατάξεων

Το νομοσχέδιο προβλέπει τις “συμπράξεις” δημοτικών παρατάξεων, με την προϋπόθεση ότι μια από αυτές θα είναι η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο δήμαρχος. Η σύμπραξη πιστοποιείται με πρακτικό που υποβάλλεται εντός της θητείας της δημοτικής αρχής και δεν ανακαλείται.
Οι συμπράττουσες παρατάξεις αποτελούν ενιαία παράταξη που εισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμπραττουσών παρατάξεων και λογίζεται ως η παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής

Η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελούνται από τον δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο, από δύο (2) ακόμη αντιδημάρχους ως μέλη οριζόμενα από το δήμαρχο και από έξι (6) μέλη – στην περίπτωση του Δήμου Αλεξάνδρειας. Τα μη οριζόμενα μέλη των επιτροπών εκλέγονται από το δημοτικό συμβούλιο. Από τα εκλεγόμενα μέλη των επιτροπών δύο (2) μέλη στις εννεαμελείς (όπως θα είναι αυτές της Αλεξάνδρειας) προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος.
Η θητεία της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι διετής, ενώ υπάρχουν μια σειρά από αρμοδιότητες που μέχρι τώρα τις είχε το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά πλέον θα περάσουν στην οικονομική επιτροπή.

Θητεία αντιδημάρχων

Η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου. Αντιδήμαρχος που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα αυτό.

ΔΕΥΑ και Κοινωφελείς Επιχειρήσεις

Η ΔΕΥΑ που συνιστάται από ένα (1) μόνο Δήμο διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο με τους αναπληρωτές του και αποτελείται από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο ως Πρόεδρο και έξι (6) ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη του επιτυχόντος συνδυασμού. Εκτός από τους αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ακόμη, με τους αναπληρωτές τους, ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής και δύο (2) δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από τον Δήμαρχο της έδρας της επιχείρησης ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο ως Πρόεδρο και τρεις (3) αιρετούς εκπροσώπους, με τους αναπληρωτές τους, από κάθε δημοτικό συμβούλιο εκ των οποίων οι δύο (2) ανήκουν στην παράταξη του δημάρχου. Σε περίπτωση που προκύπτει άρτιος συνολικός αριθμός μελών του διοικητικού συμβουλίου, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου της έδρας της επιχείρησης υποδεικνύει έναν (1) επιπλέον αιρετό εκπρόσωπο. Ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται, ακόμη, ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής και δύο (2) δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Επανέρχεται ο Συμπαραστάτης του Δημότη και τη Επιχείρησης

Επανέρχεται στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, καθώς και στους νησιωτικούς δήμους, ο θεσμός του συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης.
Αυτός επιλέγεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου), κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, και είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.