Κατηγορίες
εργασία

Προκηρύχθηκε μια θέση καθαριστή / τριας στο Δημοτικό Σχολείο Ξεχασμένης

Από τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας προκηρύχθηκε μια (1) θέση καθαριστή / τριας, με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.), για το υπόλοιπο σχολικό έτος 2018-2019, για τη σχολική μονάδα, Δημοτικό Σχολείο Ξεχασμένης, αρμοδιότητάς της, ως εξής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής τα εξής:

1. Αίτηση (που θα υποβάλει ο ενδιαφερόμενος/η)
2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
3. ΑΜΚΑ ( Φωτοαντίγραφο)


4. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (Φωτοαντίγραφο)
5. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας φορολογικού έτους 2017
6. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
7. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης καθηκόντων από τον Διευθυντή του σχολείου (εφόσον υπάρχει).

Τα δικαιολογητικά, όπως αναγράφονται παραπάνω, θα κατατίθενται στη Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Ξεχασμένης από την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 έως και την Τρίτη 2 Απριλίου 2019 και ώρα 13:00.

Σημειώνεται ότι:

(α) Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία της υπογραφής της έως 30-06-2019 και
(β) Η αμοιβή του/της καθαριστή/ριας καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 7867/1.9.2017 απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Οικονομικών (ΦΕΚ 3083/6-09-2017 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) και προσδιορίζεται από τον αριθμό των αιθουσών του σχολείου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι / νες μπορούν να απευθύνονται:

α) στη Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Ξεχασμένης κα Τσουκαλά Πηνελόπη – Σοφία τηλ. 2331039939 &
β) στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, 1ος όροφος, αρμόδια υπάλληλος κα Μοσχοτά Κρυστάλλω, τηλ. 23333 50157).