Κατηγορίες
θέατρο-κινηματογράφος-μουσική

Πρόσκληση για δημιουργία αφίσας του 5ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας

Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας πραγματοποιείται για 5η χρονιά φέτος και έχει εξελιχθεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό θεσμό για την περιοχή μας. Το 5ο Φεστιβάλ θα διεξαχθεί μεταξύ 20-23 Ιουνίου υπό την αιγίδα της Κ.Ε.Δ.Α και θα φιλοξενήσει ταινίες μικρού μήκους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το φεστιβάλ επιδιώκει να αναδείξει νέους δημιουργούς μέσα από ταινίες που θα αναδεικνύουν σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα αλλά και ταινίες μυθοπλασίας, animation κ.α


Βασικός στόχος του φορέα είναι να αποτελέσει ένα κύτταρο πολιτισμού που θα φέρει σε επαφή δημιουργικούς ανθρώπους με πνεύμα συλλογικότητας και συνεργασίας καθώς και η στενότερη σύνδεση με την πόλη.

Με βάση τα παραπάνω, το ΦΕΣΤΙΒΑΛ απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα, σχολεία, ομάδες μαθητών, συλλόγους και καλλιτεχνικά εργαστήρια της Ημαθίας για την κατάθεση προτάσεων για το δημιουργικό της αφίσας του 5ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας και σας καλεί να καταθέσετε τις προτάσεις σας.

Οι ενδιαφερόμενοι µπορούν να υποβάλουν µέχρι τρεις προτάσεις µόνο σε ηλεκτρονική µορφή (JPEG ή PDF) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω. Οι βασικές διαστάσεις της εφαρμογής θα πρέπει να είναι 35×50 cm.

Η αφίσα θα πρέπει να είναι πρωτότυπο έργο, που προορίζεται αποκλειστικά για το φεστιβάλ και δεν αποτελεί παραλλαγή ή έργο που έχει υποβληθεί έστω και ως πρόταση στο παρελθόν. Η αφίσα πρέπει να δηµιουργηθεί µε την προοπτική εφαρµογών, τις οποίες θα αναλάβει στη συνέχεια το ίδιο το ΦΕΣΤΙΒΑΛ για να καλύψει τις ανάγκες επικοινωνίας της διοργάνωσης: αφίσα-αφισέτα, web site, εξώφυλλα καταλόγων, ηµερήσιο πρόγραµµα προβολών, banner, καταχωρίσεις, κ.ά.Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας

Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ έχει την ευχέρεια να ζητήσει από τους υποψήφιους τυχόν τροποποιήσεις ή αλλαγές του αρχικού δηµιουργικού, η αποδοχή των οποίων αποτελεί ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για την τελική ανάθεση.
Οι υποψήφιοι δεσμεύονται με την αποστολή των αφισών για την αποστολή ανοιχτού αρχείου της αφίσας εφόσον ζητηθεί, για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης της αφίσας για κάθε σκοπό που θα κρίνει το ΦΕΣΤΙΒΑΛ, καθώς και για την παραχώρηση κάθε νομικού δικαιώματος της αφίσας.

Η πρόταση που θα επιλεγεί τελικώς θα λάβει 100 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) και το όνοµα του δηµιουργού/ών της βραβευθείσας πρότασης θα αναφέρεται στην παρουσίαση της αφίσας στα σχετικά δελτία Τύπου και στην ιστοσελίδα του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Ο δηµιουργός ή οι δηµιουργοί του έργου που θα επιλεγεί θα κληθεί/ουν εντός 10 ηµερών να υπογράψει/ουν το σχετικό συµφωνητικό στο οποίο και θα αναφέρονται οι επί µέρους συµφωνίες.

Οι προτάσεις των υποψηφίων θα κατατεθούν µέχρι την 31η Μαρτίου 2019 ηλεκτρονικά στο e-mail: info@alexandreiashortfilmfestival.gr με τα στοιχεία του δημιουργού και τα σχετικά με την αφίσα αρχεία.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6980575196