Κατηγορίες
Δήμος Νάουσας

Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων και αθλητικών σωματείων από τον Δήμο Νάουσας το έτος 2019

Δημαρχείο ΝάουσαςΟ Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας ενημερώνει τα αθλητικά σωματεία και τους πολιτιστικούς συλλόγους που έχουν την έδρα τους ή παραρτήματα στα διοικητικά του όρια και επιθυμούν να επιχορηγηθούν για το έτος 2019 και τους καλεί να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για επιχορήγησή τους το έτος 2019.

Δικαιούχοι χρηματικών επιχορηγήσεων είναι αθλητικά σωματεία και πολιτιστικοί σύλλογοι που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας, όπου αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα.

Για να είναι επιτρεπτή η επιχορήγηση, πρέπει ο αποδέκτης αυτής να εμπίπτει σε κάποιον από τους περιοριστικά απαριθμούμενους στις σχετικές διατάξεις φορείς (άρθρο 202 του ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4257/2014), μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, δηλαδή, που έχουν συσταθεί για την επιδίωξη αθλητικού ή πολιτιστικού σκοπού και έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο τηρούμενο στο Πρωτοδικείο της έδρας τους ειδικό δημόσιο βιβλίο.
Η επιχορήγηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του συλλόγου (ενοίκιο, ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα, εξοπλισμός κλπ.), αλλά σχετίζεται με την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων ή αθλητικών δράσεων του συλλόγου. Για τα ερασιτεχνικά ποδοσφαιρικά σωματεία που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Ε.Π.Σ., ως αθλητική εκδήλωση λογίζεται και η συμμετοχή τους στο τοπικό πρωτάθλημα.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για αιτούμενη επιχορήγηση μέχρι το ποσό των 3.000 ευρώ, είναι τα κάτωθι:
• Ο φορέας που αιτείται την επιχορήγηση πρέπει να έχει υποβάλει προς τον Δήμο αίτηση, με την οποία να προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες κάθε φορά αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από την επιχορήγηση (σχέδιο δράσης) με τον αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών και το χρονικό διάστημα που θα λάβει χώρα η εκάστοτε εκδήλωση.
• Συνολικό απολογισμό δράσεων έτους 2018 του φορέα που ζητά την επιχορήγηση.
• Καταστατικό του συλλόγου.
• Πρακτικά του Δ.Σ. σχετικά με σύσταση του Δ.Σ. σε σώμα, ορισμός νομίμου εκπροσώπου του συλλόγου και ορισμός μέλους για την είσπραξη της επιχορήγησης.
• Απολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου (πρακτικό Γενικής Συνέλευσης έγκρισης απολογισμού εσόδων – εξόδων) και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβε για το 2018 από τον Δήμο Η.Π. Νάουσας. Με τα ανωτέρω υποχρεούται να συνυποβάλει και τον προϋπολογισμό του για το τρέχον έτος (2019).
• Φωτοαντίγραφα των παραστατικών του απολογισμού της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβε για το 2018 και αντίγραφο του βιβλίου εσόδων – εξόδων (για συλλόγους που έχουν χρηματοδοτηθεί το 2018).
• Αντίγραφο από το TAXIS (προσωποποιημένη πληροφόρηση) που να αποδεικνύει ότι ο Σύλλογος είναι φορολογικά ενεργός.

Για επιχορήγηση άνω του ποσού των 3.000€ απαιτείται εκτός όλων των παραπάνω, εγγραφή στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στο οποίο οι φορείς θα πρέπει να έχουν αναρτήσει αναλυτικά απολογιστικά στοιχεία δαπανών όσοι εκ των οποίων επιχορηγήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος με ποσό άνω των 3.000,00€.
Οι αιτήσεις και όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν το αργότερο την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου στο Γραφείο Πολιτισμού του Δήμου Νάουσας. Πλήρη αιτήματα επιχορήγησης που έχουν υποβληθεί έως σήμερα θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που κάποια δικαιολογητικά εκκρεμούν από τα ήδη υποβληθέντα αιτήματα, παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των συλλόγων να τα προσκομίσουν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.
Κατόπιν υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών και τη λήψη έγκρισης του ελέγχου υποβολής τους από το Δήμο Η.Π. Νάουσας, οι Σύλλογοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα ίδια αντίγραφα επίσης στην Π.Ε. Ημαθίας (Μητροπόλεως 44, Βέροια) και στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Νέο Δικαστικό Μέγαρο, Βέροια) και να λάβουν αντίστοιχες βεβαιώσεις υποβολής των δικαιολογητικών (απολογιστικά στοιχεία), όπως η σχετική νομοθεσία προβλέπει.

Μετά την λήψη της σχετικής Απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο επιχορηγούμενος φορέας θα πρέπει να προσκομίσει στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Πρόσφατη βεβαίωση από το Πρωτοδικείο ότι το Σωματείο υφίσταται.
• Βεβαιώσεις υποβολής απολογιστικών στοιχείων από την Π.Ε. Ημαθίας και το Ελεγκτικό Συνέδριο.
• Ειδικό αναλυτικό προϋπολογισμό για το ποσό της επιχορήγησης που θα λάβει.
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του Συλλόγου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του.
• Απόκομμα του γραμματίου είσπραξης του Συλλόγου με το ποσό της επιχορήγησης από το Δήμο Η.Π. Νάουσας και φωτοαντίγραφο της τελευταίας σελίδας, θεωρημένο από τον εκάστοτε σύλλογο.
• Φορολογική ενημερότητα (για ποσά πάνω από 1.500,00€).

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πολιτισμού του Δήμου Νάουσας (Δημαρχείο, 1ος όροφος, τηλ.: 23323 50338-50360-50375), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-14:00.