Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Δημοτικό Συμβούλιο ΑλεξάνδρειαςΤακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 , στις 7 το απόγευμα.

Με μια πρώτη – γρήγορη ματιά ενδιαφέροντα φαίνονται τα θέματα με αριθμό 33 (καθορισμός αρδευτικής περιόδου και αριθμού υδρονομέων για το 2019) και με αριθμό 21 (θέμα που σχετίζεται με το ΠΠΚ της Αλεξάνδρειας – ένα θέμα που σηκώνει πλέον αρκετή συζήτηση, μετά από τόσα χρόνια και τόσους δημάρχους…).

Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί τα ακόλουθα 37 θέματα:

1. Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετική η αριθ. 1/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2. Λήψη Κανονιστικής Απόφασης περί έγκρισης κυκλοφοριακής ρύθμισης που αφορά στη μονοδρόμηση τμήματος της οδού Βέροιας της Δ.Κ.Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη τροποποίησης (παράταση για τέσσερις μήνες χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης) των συμβάσεων προμήθειας τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη τροποποίησης (παράταση χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης) των συμβάσεων προμήθειας τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου των Νομικών Προσώπων του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

5. 1η αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (σχετική η αριθ. 03/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο: “Επισκευή και Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Δήμου Αλεξάνδρειας Ομάδα 6 ”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: <<Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων Δ.Ε. Αλεξάνδρειας>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: <<Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων Δ.Ε. Πλατέος>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: <<Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων Δ.Ε. Aντιγονιδών>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: << Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας και φροντίδα αυτών>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: << Αστική επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Αλεξάνδρειας>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο: Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Φωτοτυπικών, εκτυπωτών και Φαξ για το έτος 2018» (11/09/2018 έως και 11/12/2018) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

19. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην Τράπεζα Πληροφοριών Δήμος-ΝΕΤ-Δημοτέλεια και στην Υπηρεσία E-postirixis για το έτος 2018». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

20. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην Τράπεζα Πληροφοριών Ηλεκτρονική Νομική Πληροφόρηση-Νομοτέλεια». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

21. Λήψη απόφασης για :

Α. Την υποβολή πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) με τίτλο «Επανάχρηση του Συνεδριακού και Εκθεσιακού Κέντρου Ιστορίας και Λαογραφίας του Δήμου Αλεξάνδρειας» στο «Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα προτεραιότητας «Ανέγερση και Αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων»
Β. Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης στο ΟΠΣ
Γ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

22. Λήψη απόφασης για την απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

23. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό περιμετρικών ζωνών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στο Δήμο Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

24. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων του δικτύου υδρευσης» Α.Μ. 6/2009 (πρωην ΤΥΔΚ). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

25. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης ή μη της αρίθ.486/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δ.Κ. Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

26. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση του γηπέδου Καβασίλων στην Αθλητική Ακαδημία Ποδοσφαίρου Αλεξάνδρειας Ν.Ημαθίας “ΑΣΤΕΡΑΣ”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

27. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλεξάνδρειας για συμμετοχή στην Επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας των ζώων για το έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

28. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής του άρθρου 186 παρ. 5 Ν.3463/06 «Εκποίηση ακινήτων» έτους 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

29. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου «Κατασκευή κτιρίου τουαλετών στο Δημοτικό Σχολείο Σταυρού». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

30. Λήψη απόφασης για ανασυγκρότηση Α΄/θμιου και Β’/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Κινηματογράφων –Θεάτρων κλπ για το έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

31. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: <<Παροχή Υπηρεσιών για την Υποστήριξη του Δήμου Αλεξάνδρειας στην προετοιμασία Πρότασης – Αίτησης Χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΠΑΝΕΚ με κωδ. 01-3c-1.4-16 και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»>>. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

32. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε Ν.3852/2010) (αφορά υπόθεση αγωγής των συγγενών θανόντων Νικολάου και Στέλλας Δαδάκου). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

33. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και αριθμού θέσεων υδρονομέων άρδευσης ανά δημοτική ενότητα στο Δήμο Αλεξάνδρειας για το έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

34. Έγκριση ή μη της αριθ. 05/2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφεκους Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας με θέμα « Λήψη απόφασης για την καταρτιση και ψήφιση 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της ΚΕΔΑ οικονομικού έτους 2019» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

35. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου «Κατασκευή και αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας» (Α.Μ. 29/2018). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

36. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Κατασκευή και αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας» (Α.Μ. 29/2018). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

37. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της παράτασης συνολικής προθεσμίας χωρίς αναθεώρηση του έργου «ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ –ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» (Α.Μ. 66/2016) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ