Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Οικονομία

Τι αλλάζει στον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών (που θα αναπροσαρμοστούν το 2019)

Πέραν των ιδιωτών εκτιμητών στη διαδικασία προσδιορισμού των τιμών εμπλέκονται και τα Δημοτικά Συμβούλια

Αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, με την ενεργό συμμετοχή και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – συμπεριλαμβάνουν οι νόμοι που ψηφίστηκαν εσχάτως και θα ισχύσουν από την επόμενη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων.
Οι νέες αντικειμενικές τιμές, στις συνολικά 10.216 ζώνες της χώρας, το 2019 θα προσδιοριστούν με το νέο σύστημα.

Στον προσδιορισμό των αντικειμενικών τιμών πιο ενεργό ρόλο θα έχουν, έστω και έμμεσα, και τα Δημοτικά Συμβούλια. Και ας ελπίσουμε ότι μέχρι τις επερχόμενες εκλογές θα ακούσουμε κάτι για το θέμα από τους υποψηφίους (αυτό το γράφω από τώρα που είναι Δεκέμβρης, με την ελπίδα οι υποψήφιοι να μας πουν την άποψή τους μέχρι το Μάιο, γιατί τώρα είναι νωρίς κι είναι και απασχολημένοι με ευχετήρια, με γουρουνοχαρές και άλλα τέτοια).

Αρχικά οι αλλαγές έχουν να κάνουν με τον προσδιορισμό των ζωνών. Στην Ημαθία, όπως και σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας θα συγκροτηθούν εξαμελείς επιτροπές. Στις επιτροπές αυτές θα συμμετέχουν στελέχη του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, ώστε οι αποφάσεις της να είναι αντιπροσωπευτικές της κατάστασης που επικρατεί σε τοπικό επίπεδο. Σε απλά ελληνικά, άνθρωποι που θα γνωρίζουν καλά την πιάτσα.
Κάθε επιτροπή θα εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με τις ζώνες που θα υπάρχουν στην αρμοδιότητά της (αν τα όρια τους είναι εντάξει ή αν θα πρέπει να δημιουργηθούν νέες ζώνες κλπ) αλλά και σχετικά με το αν θα πρέπει να αλλάξουν (είτε να μειωθούν είτε να αυξηθούν) οι συντελεστές εμπορικότητας βάσει των οποίων καθορίζεται η τελική φορολογική αξία κάθε ακινήτου.

Επίσης, ενεργό ρόλο στον προσδιορισμό έχουν οι Δήμοι με τα δημοτικά συμβούλια. Κάθε δημοτικό συμβούλιο θα γνωμοδοτεί και, σύμφωνα με την πρόβλεψη που έχει ο νόμος, ο εκάστοτε υπουργός Οικονομικών θα λαμβάνει υπόψη του τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου προτού λάβει απόφαση για τον προσδιορισμό των τιμών ζώνης. Παράλληλα, στη φορολογητέα αξία των ακινήτων θα λαμβάνεται υπόψη και η άποψη πιστοποιημένων εκτιμητών, οι οποίο θα εξετάζουν τις συνθήκες της αγοράς σε κάθε περιοχή και ζώνη.

Όταν θα υφίσταται αδυναμία να γίνει προσδιορισμός – πρόταση από τους εκτιμητές, τότε αυτό θα το κάνει μια τριμελής επιτροπή (που θα αποτελείται από Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως Πρόεδρο, και τους επικεφαλής της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ως μέλη), η οποία και θα εισηγείται τις τιμές εκκίνησης, όταν οι εκτιμητές δεν θα μπορούν να προσδιορίσουν ασφαλώς τις τιμές εκκίνησης.