Κατηγορίες
Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας

Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις από τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας

Εμπορικός Σύλλογος ΑλεξάνδρειαςΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προτίθεται να υλοποιήσει, σε συνεργασία με τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, στην πόλη της Αλεξάνδρειας, πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1- 49, έτους 2018.

Στo πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν να συμμετέχουν:

Α. Οι Εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που απασχολούν από 1-49 άτομα προσωπικό και έχουν δυνατότητα συμμετοχής, στο αντίστοιχο πρόγραμμα του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας. Αυτοί είναι:


Εργαζόμενοι επιχειρήσεων Μέλη του Εμπορικού Συλλόγου (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο), καθώς και εργαζόμενοι μη Μέλη του Εμπορικού Συλλόγου ( όταν ο Φορέας εκπροσώπησης του εργοδότη τους δεν συμμετέχει σε πρόγραμμα, ή οι εργοδότες τους δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του Δικαιούχου Φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών στον οποίο ανήκουν, ή οι εργοδότες τους δεν ανήκουν σε Φορέα Εκπροσώπησης Εργοδοτών.

Β. Οι Εργαζόμενοι που το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία.
Οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής υποχρεωτικά θα πρέπει:
α) Όταν δηλώνονται σε πρόγραμμα (κατά την υποβολή των προγραμμάτων ή κατά την επιτρεπτή αντικατάσταση τους) να μην εμφανίζονται απασχολούμενοι σε επιχείρηση και

β) να διαθέτουν από 50 έως 300 ημερομίσθια εκ των οποίων τα 175 στον ίδιο εργοδότη , το μέγιστο. Η περίοδος ελέγχου της απασχόλησης αφορά το προηγούμενο έτος της εγκυκλίου.

Ο κάθε εργαζόμενος, που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα, θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα πέντε (5,00) ευρώ ανά εκπαιδευτική ώρα και θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

Στo πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις που:
Απασχολούν από 1 έως 49 άτομα προσωπικό, οι οποίες υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής στο ΕΦΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%)
Οι επιχειρήσεις που καταρτίζουν το προσωπικό τους θα πρέπει να είναι μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας (εγγεγραμμένα στο Μητρώο μελών) είτε
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο ή τομέα παραγωγής αλλά δεν ανήκουν σε ΦΕΕ – Μη Μέλη.

Κάθε επιχείρηση δικαιούται να συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης με περισσότερους του ενός ΦΕΕ.
Τα προγράμματα θα υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας, περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος. Η διάρκειά τους θα είναι σαράντα ( 40 ) ώρες και ο αριθμός διδακτικών ωρών ημερησίως δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4).

Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν με :
Τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας
Νικ. Πλαστήρα 81, Αλεξάνδρεια
Τηλ: 2333025746, fax:2333053058, E-mail:es.alexandrias.en@gmail.com
ή
Το ΚΕΚ Κ.Α.ΕΛ.Ε Αλεξάνδρειας,
Νικ. Πλαστήρα 81 (2ος όροφος), Αλεξάνδρεια
Τηλ: 2333028010, fax: 2333053060, E-mail: alexandria@kaele.gr