Κατηγορίες
αγροτικά

Νέα ανακοίνωση της Ε.Δ.Ο.Π. σχετικά με τις δηλώσεις για ζημίες από βροχοπτώσεις του 2018

Από την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνόκαρπων εκδόθηκε νέα ανακοίνωση, η οποία απευθύνεται σε αγρότες που υπέστησαν ζημίες από τις βροχοπτώσεις του 2018 στα ροδάκινα, νεκταρίνια και συμπύρηνα.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά και στα δικαιολογητικά για τις δηλώσεις ζημίας των μεμονομένων, όπως αυτά διαφοροποιήθηκαν:

“Ξεκινά η διαδικασία συγκέντρωσης των απαιτούμενων στοιχείων για την καταβολή των αποζημιώσεων με βάση τον Κανονισμό “Deminimis”.


Υπεύθυνοι για την συγκέντρωση των στοιχείων είναι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και οι Εταιρικές τους Ενώσεις. Οι αποζημιούμενες ποικιλίες θα ανακοινωθούν εντός των επόμενων ημερών από τον ΕΛΓΑ, πιθανότατα την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου.
Η διαδικασία συγκέντρωσης στοιχείων περιλαμβάνει όσους Αγρότες είναι μέλη των Συνεταιρισμών καθώς και όσους είναι μεμονωμένοι παραγωγοί.

Τα μέλη των Συνεταιρισμών δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία απολύτως ενέργεια διότι τα στοιχεία θα αντληθούν από τα επίσημα λογιστικά αρχεία των Οργανώσεων και θα συνταχθούν συγκεντρωτικές καταστάσεις των δικαιούχων μελών με την ευθύνη της Οργάνωσης.
Οι Συνεταιρισμοί στις καταστάσεις θα συμπεριλάβουν μόνο εκείνα τα αγροτεμάχια των μελών τους που είναι δηλωμένα στο ΟΣΔΕ ως παραγωγικά και είναι ασφαλισμένα στον ΕΛΓΑ.

Οι μεμονωμένοι αγρότες που δήλωσαν στο σύστημα του ΟΣΔΕ αναλυτικά όλες τις ποικιλίες τους δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια διότι θα αντληθούν τα στοιχεία τους αυτόματα από το σύστημα .

Οι μεμονωμένοι Αγρότες που στο ΟΣΔΕ, είτε δεν δήλωσαν καμία ποικιλία ή δεν δήλωσαν μόνο ορισμένες και συγχρόνως διαθέτουν Τιμολόγια που αναγράφουν την ποικιλία που παρέδωσαν (εφ’ όσον οι ποικιλίες συμπεριλαμβάνονται στις ποικιλίες που θα αποζημιωθούν) μπορούν να υποβάλουν δήλωση μόνο για τα αδήλωτα αγροτεμάχια, σε Συνεταιρισμό ή Εταιρική Συνεταιριστική Ένωση της δικής τους επιλογής , προσκομίζοντας
α) την δήλωση του ΟΣΔΕ 2018
β) υπεύθυνη δήλωση υπόδειγμα της οποίας θα προμηθεύονται μόνο από τους Συνεταιριστικούς φορείς και την οποία αφού συμπληρώσουν θα επικυρώνουν για το γνήσιο της υπογραφής και
γ) Τιμολόγια όπου αναγράφεται η ποικιλία η οποία υπάγεται σε αυτές που αποζημιώνονται .

Όσοι από τους Αγρότες δεν έχουν δηλώσει στο ΟΣΔΕ τις ποικιλίες τους και δεν διαθέτουν Τιμολόγιο που να αναγράφει τις ποικιλίες (εφ’ όσον είναι αποζημιώσιμες), δεν θα κάνουν δήλωση τώρα. Θα υπάρξει από το Υπουργείο ανακοίνωση εντός του Ιανουαρίου ή Φεβρουαρίου για τον τρόπο που θα αποζημιωθούν και αυτοί μέσω του “Deminimis”.

Εφιστάται η προσοχή των Οργανώσεων να ελέγχουν τα σχετικά Τιμολόγια πριν καταχωρήσουν τις ποικιλίες και τα στρέμματα στο σύστημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις υπεύθυνες δηλώσεις θα αναγραφούν μόνο οι ποικιλίες και τα αγροτεμάχια που στην δήλωση του ΟΣΔΕ δεν είχαν όνομα της ποικιλίας και βέβαια μόνο οι ποικιλίες που θα περιλαμβάνονται στην κατάσταση των αποζημιουμένων ποικιλιών του ΕΛΓΑ.
Οι Συνεταιρισμοί θα καταχωρήσουν στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα EXCEL μόνο εκείνα τα στοιχεία που θα τους ορίσουμε με ειδική μας οδηγία.
Οι καταστάσεις των αρχείων που θα υποβληθούν από τους Συνεταιρισμούς θα είναι δύο. Η πρώτη θα αφορά τα μέλη των Συνεταιρισμών και η δεύτερη των μεμονωμένων Αγροτών .
Οι καταστάσεις θα παραδοθούν σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή στα Τοπικά Γραφεία του ΕΛΓΑ στα οποία υπάγονται οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι Εταιρείες τους . Ειδικότερα για τα μέλη τους οι Συνεταιρισμοί θα καταθέσουν τις καταστάσεις συνοδευόμενες , από ηλεκτρονικό αρχείο και υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου επικυρωμένη , υπόδειγμα της οποίας θα δοθεί .

Για τους μεμονωμένους οι καταστάσεις θα συνοδεύονται από ηλεκτρονικό αρχείο,την δήλωση του ΟΣΔΕ εκάστου Αγρότη, την επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση και τα αντίγραφα τιμολογίων.
Για τις ανωτέρω εργασίες οι Συνεταιρισμοί οφείλουν να παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες στα μέλη τους, για δε τους μεμονωμένους (μη μέλη), μπορούν εάν αποφασίσουν να χρεώνουν ΜΕΧΡΙ 2 Ευρώ το στρέμμα συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, για την κάλυψη των εξόδων τους.

Τέλος τονίζουμε ότι θα πρέπει εντός της τρέχουσας εβδομάδας να ολοκληρωθεί η υποβολή των στοιχείων έτσι ώστε να καταβληθούν οι αποζημιώσεις μέχρι τέλους του έτους.