Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Μια ακόμη μεσημεριανή (και τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

Δημοτικό Συμβούλιο ΑλεξάνδρειαςΜια ακόμη μεσημεριανή και τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας (παρά το ότι η προϊστορία δείχνει ότι με το ζόρι υπάρχει απαρτία), έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018.

Κάποιος θα μπορούσε να αντιτείνει ότι ίσως μεταξύ των θεμάτων να υπάρχει κάποιο επείγον θέμα. Μα, αν ήταν επείγον κάποιο θέμα, θα γίνονταν έκτακτη συνεδρίαση! Κι αν ήταν “κανονικό”, γιατί δεν μπήκε στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα (21 Νοεμβρίου);; Μήπως πρέπει να δουν εκεί στο Δήμο τον προγραμματισμό που κάνουν (εισηγήσεις υπηρεσιών, συνεδριάσεις Επιτροπών κλπ κλπ), ώστε να συντονίζονται πιο καλά μεταξύ τους οι υπηρεσίες, οι κάθε είδους επιτροπές και οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου;;;;


Τα οκτώ θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση αυτή, που είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 14:30, είναι τα ακόλουθα:

1. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 441/31-10-2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας και λήψη εκ νέου Απόφασης περί “Έγκρισης Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Αλεξάνδρειας” (σχετική αριθμ 7/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2.Λήψη απόφασης:
1. για την αποδοχή των όρων της Απόφασης ένταξης της πράξης “Κατασκευή ποδηλατόδρομου και ανάπλαση πεζοδρομίου έμπροσθεν περιοχής δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων (ΟΤ192) Δ.Ε. Αλεξάνδρειας” στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ”
2. για την αποδοχή των όρων της Απόφασης ένταξης της πράξης “Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”
3.περί 17ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με την 416/2018 Απόφαση Ο.Ε.
4. για την τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος και του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2018
5. για την έγκριση αφενός της εκτέλεσης του έργου και αφετέρου της διενέργειας της προμήθειας και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής τους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

3. Λήψη απόφασης για:
Α. Την υποβολή πρότασης (αίτηση χρηματοδότησης) με τίτλο “Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των Ρομά του Δήμου Αλεξάνδρειας” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020” στον άξονα προτεραιότητας ΑΞΟ9Β “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ”
Β. Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης στο ΟΠΣ
Γ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή τόσο της αίτησης χρηματοδότησης όσο και κάθε άλλου σχετικού έγγραφου
Δ. Τον ορισμό Υπεύθυνου/ης Πράξης και Ομάδας Έργου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ή μη της εκμετάλλευσης του συνιδιόκτητου δάσους ΟΔΕΠ Τριλοφιάς Τ.Κ. Αγκαθιάς του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2018 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για:
Α. Την υποβολή πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) με τίτλο “Αναβάθμιση υφιστάμενης ΕΕΛ ΔΕ Αλεξάνδρειας στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” στον άξονα Προτεραιότητας “Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων”
Β. Την αποδοχή μεταβίβασης της αρμοδιότητας για την υλοποίηση του ως άνω έργου από τη ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας
Γ. Τη σύναψη ή μη προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 για την υλοποίηση του ως άνω έργου και την έγκριση του συνημμένου Σχεδίου
Δ. Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενου έργου
Ε. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο “Κατασκευή κτιρίου τουαλετών στο Δημοτικό Σχολείο Σταυρού”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

7. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο ποιότητας των υλικών του έργου “Κατασκευή κτηρίου τουαλετών στο Δημοτικό Σχολείο Σταυρού”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου στις συναλλαγές με τα πιστωτικά ιδρύματα. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)