Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Δημοτικό Συμβούλιο ΑλεξάνδρειαςΤακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Τετάρτης 31 Οκτωβρίου (ώρα 14:00).

Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί προς συζήτηση και λήψη απόφασης τέσσερα (4) θέματα, τα ακόλουθα:

1. Λήψη απόφασης περί Έγκρισης Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετική η αριθ. 03/23-10-2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας)
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

2. Λήψη απόφασης:
1. για την αποδοχή των όρων της Απόφασης ένταξης της πράξης: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, ΤΕΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΕ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ, ΜΕΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»
2. περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος και του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2018.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

3. Λήψη απόφασης για:
Α. Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αλεξάνδρειας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»,
Β. Τη σύναψη ή μη Μνημονίου Συνεργασίας Δικαιούχου – Συνδικαιούχου με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Ημαθίας ή τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας,
Γ. Την έγκριση του σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας,
Δ. Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Έργου και την έγκριση της αντίστοιχης μελέτης,
Ε. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή τόσο του μνημονίου συνεργασίας όσο και της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου,
Στ. Τον ορισμό Υπεύθυνου/νης Πράξης και μελών Ομάδας Έργου

4. Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την Σύσταση τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής ΤοΠΦΥ, βάσει του Ν. 4486/2017
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)