Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

“Διπλή” συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας στις 10 Οκτωβρίου 2018

Δημοτικό Συμβούλιο ΑλεξάνδρειαςΣυνεδριάζει εις διπλούν την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας.
Στην πρώτη συνεδρίαση (που είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 19:30 και είναι ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ) το μοναδικό θέμα που είναι εγγεγραμμένο στην ημερήσια διάταξη αφορά την έγκριση ή μη του απολογισμού, του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Η τακτική συνεδρίαση είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει μισή ώρα αργότερα (είναι αρκετά αισιόδοξοι ότι θα τελειώσουν μέσα σε μισή ώρα;;;;), στις 20:00.
Στην ημερήσια διάταξη είναι εγγεγραμμένα προς συζήτηση και λήψη απόφασης συνολικά 49 θέματα.

Ενδιαφέροντα το 4ο, το 14ο, το 15ο και το 21ο θέμα. Όλα τα θέματα είναι τα ακόλουθα:

1. Λήψη απόφασης για την υποχρεωτική αναμόρφωση των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2018, στην ειδική συνεδρίαση της έγκρισης του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2018. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2018 (Σχετική η αριθμ. 328/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. 14η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (σχετική απόφαση αριθμ. 369/2018 Οικονομικής Επιτροπής ) – Τροποποίηση Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2018. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. Εξειδίκευση πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αριθμ.Π2 /οικ. 2673 /2001 ΚΥΑ , με σκοπό την κάλυψη δαπανών άμεσων βιοτικών αναγκών και αντικατάστασης οικοσυσκευής λόγω φυσικών καταστροφών, και συγκεκριμένα την χορήγηση εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος πληγέντος κατοίκων Δήμου Αλεξάνδρειας από την πλημμύρα της 15ης και 16ης Νοεμβρίου 2017. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <<Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας>>, προς τον Δήμο Αλεξάνδρειας, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του. ( Σχετ. Αριθμ. 145/ 09-09-2018 Απόφαση Δ.Σ.). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

6. Έγκριση ή μη της αριθ. 427/2018 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας με τίτλο «Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α οικονομικού έτους 2018». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

12. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο και χρέωση του προστίμου Κ.Ο.Κ σε άλλο οφειλέτη. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

13. Λήψη απόφασης:

1. Για την αποδοχή των όρων της Απόφασης ένταξης της πράξης “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΤΟΠΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ” στο Πρόγραμμα “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” και την έγκριση του συνημμμένου Συμφώνου Αποδοχής Όρων.
2. Περί 13ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την 359/2018 Απόφαση ΟΕ.
3. Για την τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος και του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2018.
4. Για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με τη συμβασιοποίηση του έργου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

14. Λήψη απόφασης για:

Α. Την υποβολή πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας»
Β. Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενου Έργου
Γ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

15. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ. αριθ. 96/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

16. Λήψη απόφασης για:

Α. Την αποδοχή μεταβίβασης της αρμοδιότητας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Ψηφιοποίηση, χαρτογράφηση δικτύου ύδρευσης και υδρομέτρων της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξάνδρειας και δημιουργία Γεωχωρικής Βάσης Δεδομένων (RDBMS), με σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος G.I.S» από τη Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξάνδρειας
Β. Τη σύναψη ή μη της Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 για τις ως άνω υπηρεσίες και την έγκριση του συνημμένου Σχεδίου
Γ. Την υποβολή πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον άξονα προτεραιότητας ΑΞ16 και την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης στο ΟΠΣ
Δ. Την έγκριση των εκθέσεων προδιαγραφών των τριών Υποέργων της Πράξης
Ε. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή τόσο της προγραμματικής σύμβασης όσο και της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου
ΣΤ. Τον ορισμό δύο εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Επικάλυψη Τσιμενταυλάκων στην Τοπική Κοινότητα Λουτρού (Α.Μ. 90/2013) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

18. Λήψη απόφασης για: Έγκριση νέων τιμών για επέκταση δικτύου ΦΟΠ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

19. Λήψη απόφασης για :Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Κλειδί. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

20. Λήψη απόφασης για: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Παλαιοχώρι. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

21. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς το νέο Κανονισμό της ΕΕ περί προστασίας προσωπικών δεδομένων με αριθ. 679/2016 και υπηρεσίες υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

22. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της «Δήλωσης-Δέσμευσης Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

23. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο: <<Επισκευή και Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Δήμου Αλεξάνδρειας Ομάδα 6 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

24. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης και μεταφοράς των αστικών απορριμμάτων Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2018”. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

25. Λήψη απόφασης για τη έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν στην υπηρεσία με τίτλο: “Συντήρηση και επισκευή χορτοκοπτικών” (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

26.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά στην υπηρεσία με τίτλο: “Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων Δ.Ε. Μελίκης (Ομάδα Β΄- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)” (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

27. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: “Συντήρηση – Υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού” (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

28. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

29. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση υποστήριξης Λογισμικού» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

30. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση – Υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

31. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση – Υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2018» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

32. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών και βιντεοσκόπηση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

33. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών για το πρόγραμμα κατασκήνωσης παιδιών ΑΜΕΑ του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2018» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

34. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: “Παροχή συμβούλων σχεδιασμού των πράσινων σημείων του Δήμου Αλεξάνδρειας” (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

35. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.3 του Ν. 4412/2016). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

36. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης έκτασης για την ανέγερση μνημείου κατόπιν αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καππαδοκών Πλατέος. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

37. Λήψη απόφασης για την ανάγκη μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Δημοτικής Κοινότητας Πλατέος. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

38. Λήψη απόφασης για τη λύση ή μη της μίσθωσης του υπ΄αριθ.274 αγροτεμαχίου έκτασης 17.000 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Νησίου του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

39. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δ.Κ. Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

40. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δ.Κ. Πλατέος Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

41. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Κλειδίου Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

42. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πρασινάδας Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

43. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Αράχου Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

44. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λουτρού Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

45. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Κυψέλης Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

46. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ξεχασμένης Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

47. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση ή μη αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Κεφαλοχωρίου Δήμου Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

48. Τροποποίηση της αριθ. 384/10-09-2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με τίτλο: «Έγκριση ή μη συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τίτλο: “2ο IMATHIA QUALITY- IQ Τουριστικές, πολιτιστικές και γαστρονομικές διαδρομές της Ημαθίας”.» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)

49. Λήψη απόφασης για έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα και εξειδίκευση πίστωσης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)