Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας εργασία σχολεία

Δεκατέσσερις καθαριστές/καθαρίστριες θα προσλάβει για γυμνάσια και λύκεια ο Δήμος Αλεξάνδρειας

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις έως 26 Σεπτεμβρίου 2018 στα σχολεία

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, με την αριθ.25/21-09-2018 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προκηρύσσει δέκα τέσσερις (14) θέσεις Καθαριστριών/των, με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.), για το σχολικό έτος 2018-2019, ως εξής:

Α/Α          ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   ΘΕΣΗ
1 1ο Γυμνάσιο-Λύκειο Αλεξάνδρειας ΣΜΕ 3
2 2 ο Γυμνάσιο-Λύκειο Αλεξάνδρειας ΣΜΕ 3
3 1ο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ Αλεξάνδρειας ΣΜΕ 2
4 Γυμνάσιο Καβασίλων ΣΜΕ 2
5 Λύκειο Πλατέος-Κορυφής ΣΜΕ 2
6 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αλεξάνδρειας ΣΜΕ 1
7 Γυμνάσιο-Λύκειο Μελίκης ΣΜΕ 1
                      ΣΥΝΟΛΟ 14

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής τα εξής:

1.Αίτηση (που θα αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος, υποβάλει μοναδική αίτηση στο (Χ σχολείο) και δεν υπέβαλλε αίτηση σε κάποιο άλλο σχολείο Δ/θμιας Εκπ/σης του Δήμου μας).
2.Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
3.ΑΜΚΑ ( Φωτοαντίγραφο)
4.Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (Φωτοαντίγραφο)
5.Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας φορολογικού έτους 2017
6.Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
7.Βεβαίωση καλής εκτέλεσης καθηκόντων από τον Διευθυντή του σχολείου (εφόσον υπάρχει).

Τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται παραπάνω, θα κατατίθενται στους Διευθυντές των ανωτέρω Σχολείων, από την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 έως και τη 26 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13:00.

Σημειώνεται ότι:
(α)Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία της υπογραφής της έως 30-06-2019 και (β)Η αμοιβή του/της καθαριστή/ριας καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 7867/1.9.2017 απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Οικονομικών (ΦΕΚ 3083/6-09-2017 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) και προσδιορίζεται από τον αριθμό των αιθουσών του σχολείου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να απευθύνονται: α) στους Διευθυντές των Σχολείων & β) στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, 1ος όροφος, αρμόδια υπάλληλος κα Ανθίμου Αικατερίνη, τηλ. 23333 50124).