Κατηγορίες
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Στις 23 Ιουλίου 2018 θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018, στις 13.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών 17ης/24-7-2017, συνέχισης 17ης/26-7-2017, 20ης/3-10-2017, 21ης/23-10-2017 και 22ης/15-11-2017 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.
Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

Θέμα 2ο: Έγκριση για την 10η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2018.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού Π.Κ.Μ.

Θέμα 3ο: Έγκριση για την 2η τροποποίηση του προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2018.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 4ο: Αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Αειφορικής Διαχείρισης Οικοσυστήματος Λίμνης Δοϊράνης” (Integrated sustainable management system of Doirani Lake ecosystem- ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: “Plan D.oiran» η οποία συγχρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- ΠΓΔΜ 2014-2020» (από αναβολή).
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 5ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου με ανοιχτή διαδικασία (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016) για την εκτέλεση του έργου: «Υπολειπόμενες εργασίες ανισόπεδου κόμβου Κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ και εσωτερικής Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης».
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων.

Θέμα 6ο: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Προγραμματικού Σχεδιασμού Π.Κ.Μ.

Θέμα 7ο: Ορισμός εκπροσώπων Περιφερειών στα Δ.Σ. των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών (Φ.Δ.Π.Π.) σε εφαρμογή τον Ν. 4519/18 (ΦΕΚ Α 25/20-2-2018)
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ.

Θέμα 8ο: Εξουσιοδότηση υπογραφής διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών συνοικισμού Σάρτης Π.Ε. Χαλκιδικής.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 9ο: Έγκριση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝ.ΚΙ. ΑΕ.
Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

Θέμα 10ο: Έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 311/2017 (ΑΔΑ: Ω7837ΛΛ-ΞΓΩ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στη θέσπιση πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων καθαριότητας υπηρεσιών της Π.Ε. Πέλλας έτους 2018.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αν. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

Θέμα 11ο: Έγκριση του τρόπου ανάθεσης των έργων που χρηματοδοτούνται από τη ΣΑΕΠ 808 του ΠΔΕ – Εθνικοί Πόροι και αφορούν στη γεωγραφική περιοχή της Π.Ε. Πιερίας.
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 12ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης έργων της Π.Ε. Ημαθίας έτους 2018.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 13ο: Έγκριση των όρων της «Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη για την υλοποίηση του έργου «Άμεσες παρεμβάσεις στην υφιστάμενη προβλήτα Ουρανούπολης».
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής

Θέμα 14ο: Τροποποίηση της υπ. αρ. 142/2018 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου για επανέγκριση προγραμματικής σύμβασης ΚΕΔΗΠΕ ΘΕ ΣΕΡΡΩΝ.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 15ο: Έγκριση παράτασης ισχύος της Προγραμματικής για τον Τουρισμό Σύμβασης.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 16ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων Π.Ε. Πέλλας.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αν. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

Θέμα 17ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων Π.Ε. Ημαθίας.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 18ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων Π.Ε. Σερρών.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.