Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Στις 13 Ιουνίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Ένδεια θεμάτων;; Τα λύσαμε όλα;; Έπιασαν οι ζέστες;;; Μπορεί να είναι όλα μαζί ή το καθένα ξεχωριστά ή συνδυασμός.

Το γεγονός είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας θα συνεδριάσει την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2018, σε τακτική συνεδρίαση, με ένα και μόνο θέμα στην ημερήσια διάταξη.
Ώρα έναρξης της συνεδρίασης: 2 μετά το μεσημέρι.

Θέμα:


Α. Την αποδοχή μεταβίβασης της αρμοδιότητας για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλεχειρισμού, Τηλελέγχου και Παρακολούθησης Διαρροών του πόσιμου νερού στις ΔΕ Αντιγονιδών, Μελίκης και Πλατέως» από τη ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας,
Β. Τη σύναψη ή μη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 για την ως άνω προμήθεια και την έγκριση του συνημμένου Σχεδίου,
Γ. Την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης»,
Δ. Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Έργου και την έγκριση της με αρ. 67/2016 μελέτης,
Ε. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή τόσο της προγραμματικής σύμβασης όσο και της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου και
ΣΤ. Τον ορισμό δύο εκπρόσωπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)