Κατηγορίες
ΑΝΗΜΑ Αναπτυξιακή Ημαθίας Α.Ε.

Ανακοίνωση από την Αναπτυξιακή Ημαθίας (ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.)

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ανακοινώνει την Τροποποίηση της με Αρ. πρ. 161/20-04-2018 1ης Πρόσκλησης για την Υποβολή Προτάσεων στο Π.Α.Α. 2014 – 2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, Δράση 19.2.4 (δημοσίου χαρακτήρα) “Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές”, ως προς την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων.

Συγκεκριμένα, η παράγραφος 5.3 τροποποιείται ως εξής:


5.3 Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 30/04/2018
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:  24/08/2018
Ημερομηνία υποβολής, της υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και όλων των συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων, στην Ο.Τ.Δ. AN.HMA. A.E. εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης στήριξης, και έως ώρα 14:00.

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην 1ης Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο Π.Α.Α. 2014 – 2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, Δράση 19.2.4 (δημοσίου χαρακτήρα) “Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές”.