Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Στις 5 Μαρτίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Δημοτικό Συμβούλιο ΑλεξάνδρειαςΤη Δευτέρα 5 Μαρτίου, στις 14:30, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας με εγγεγραμμένα 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Από αυτά ξεχωρίζουν το θέμα σχετικά με τη μεταφόρτωση και μεταφορά αστικών απορριμμάτων, καθώς και τα δυο θέματα που αφορούν το εάν τελικά ο Δήμος θα κάνει συμβάσεις με ιδιώτες για την αποκατάσταση και τον καθαρισμό τάφρων και οδών αλλά και εάν θα μισθώσει από ιδιώτη δυο απορριμματοφόρα.

Αναλυτικά τα θέματα είναι τα ακόλουθα:

1. Λήψη απόφασης για:
Α. Την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης, στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων»,με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Αλεξάνδρειας»,
Β. Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 232.700,00 €,
Γ. Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Έργου και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2. Λήψη απόφασης για:
Α. Την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης, στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος», με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας»,
Β. Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 200.000,00 €,
Γ. Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Έργου και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

3. Έγκριση ή μη του απολογισμού – ισολογισμού του Κληροδοτήματος Κ.Τσαρούχη, οικονομικού έτους 2017. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΙΣΑΑΚ ΧΑΛΚΙΔΗΣ)

4. Επανυποβολή εισηγητικού σημειώματος σχετικά με τη λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών μεταφόρτωσης και μεταφοράς αστικών απορριμμάτων Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2018. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ)

5. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και αριθμού θέσεων υδρονομέων άρδευσης ανά δημοτική ενότητα στο Δήμο Αλεξάνδρειας, για το έτος 2018. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη της σύναψης συμβάσεων του Δήμου με ιδιώτες, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης και καθαρισμού τάφρων και αγροτικών οδών στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ)

7. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη της σύναψης σύμβασης του Δήμου με ιδιώτες, σχετικά με τη μίσθωση 2 απορριμματοφόρων για τις ανάγκες του Δήμου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ)

8. Λήψη απόφασης για την καταβολή ή μη προστίμου υπέρ Δ.Ο.Υ. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ)

9. Θέση σε κυκλοφορία οχημάτων του Δήμου – αλλαγή αδειών κυκλοφορίας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ)

10. Λήψη απόφασης για την καταβολή ή μη προστίμου για έλεγχο ΚΤΕΟ (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ)

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: Συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου Αλεξάνδρειας για την παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα “Περιγράμματα θέσεων εργασίας”, στις 16 Φεβρουαρίου 2018 στην Θεσσαλονίκη, τριών υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ)

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ)

13. Λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

14. Λήψη απόφασης για:
Α. Την αποδοχή μεταβίβασης της αρμοδιότητας για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: “Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου Διαρροών του εσωτερικού δικτύου tης Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας μέσω τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού” από τη ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας,
Β. Τη σύναψη ή μη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 για την ως άνω προμήθεια και την έγκριση του συνημμένου Σχεδίου,
Γ. Την υποβολή πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» στον άξονα προτεραιότητας ΑΞ06 και την έγκριση της μελέτης,
Δ. Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης στο ΟΠΣ,
Ε. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή τόσο της προγραμματικής σύμβασης όσο και της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου και
ΣΤ. Τον ορισμό δύο εκπρόσωπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

15. Λήψη απόφασης για:
Α. Τη σύναψη ή μη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ Δήμου Αλεξάνδρειας και Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλεξάνδρειας.
Β. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και
Γ. Τον ορισμό δύο εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)