Κατηγορίες
ΚΕΔΑ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας

Τέσσερις θέσεις μερικής απασχόλησης στην ΚΕΔΑ

Την πρόθεσή της να προχωρήσει στην πρόσληψη τεσσάρων ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρίες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) ανακοίνωσε η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας (ΚΕΔΑ).

Οι προσλήψεις γίνονται στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας. Θα έχουν διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Οι τέσσερεις προσλήψεις αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες:


– ΠΕ /ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (μερική απασχόληση, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6,5 ώρες ημερησίως)
– ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (μερική απασχόληση, από Δευτέρα έως Παρασκευή,
4 ώρες ημερησίως)
– ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ (μερική απασχόληση από Δευτέρα έως Παρασκευή,
6,5 ώρες ημερησίως)
– ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ(για την καθαριότητα εσωτερικών χώρων), (μερική απασχόληση, από Δευτέρα έως Παρασκευή,4 ώρες ημερησίως)

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΚΕΔΑ στην ακόλουθη διεύθυνση: οδός Βεροίας – Δημοτικό Κολυμβητήριο, Τ.Κ.59300 Αλεξάνδρεια, απευθύνοντάς την στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας, υπόψη κας Ανθής Παπαδοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2333053452 – 53450).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ