Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Δημοτικό Συμβούλιο ΑλεξάνδρειαςΤην Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017, στις 12:30, θα συνεδριάσει (τακτική συνεδρίαση) το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας, με 10 θέματα εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:
1.Λήψη απόφασης:
Α.για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του υποέργου 1 με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» της Πράξης ΟΠΣ 5004098
Β.για την έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας (διενέργειας διαγωνισμου) του Υποέργου 3 με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 ΚΑΙ 2» της Πράξης ΟΠΣ 5004098 και
Γ.την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο ως κακώς βεβαιωθέν. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο ως κακώς βεβαιωθέν. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο ως κακώς βεβαιωθέν. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο ως κακώς βεβαιωθέν. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για την επιστροφή χωρίς χρέωση εισπραχθέντων (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση η μη των πρακτικών της συνεδρίασης της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών μεταξύ του Δήμου Αλεξάνδρειας και φορολογούμενων δημοτών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση η μη των πρακτικών της συνεδρίασης της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών μεταξύ του Δήμου Αλεξάνδρειας και φορολογούμενων δημοτών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση η μη των πρακτικών της συνεδρίασης της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών μεταξύ του Δήμου Αλεξάνδρειας και φορολογούμενων δημοτών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

10. Αντικατάσταση του κ. Τσιφτσιοπουλου Διονυσίου, από τη θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)