Κατηγορίες
Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας

Σε δωρεές – χορηγίες ειδών διατροφής προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο καλεί ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας

Εμπορικός Σύλλογος ΑλεξάνδρειαςΣε δωρεές – χορηγίες προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αλεξάνδρειας καλεί τον εμπορικό κόσμο της περιοχής το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας – το οποίο σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

“Αγαπητοί Συνάδελφοι,σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η λειτουργία του νεοσύστατου Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας, η οποία αποτελεί συγχρηματοδοτούμενη δομή από το ΕΣΠΑ 2014-2020 ως προς τη μισθολογική κάλυψη των στελεχών που απασχολούνται σε αυτό.
Τα παρεχόμενα είδη του προέρχονται από δωρεές και χορηγίες, και ο σκοπός λειτουργίας του είναι η στήριξη των πολιτών που αδυνατούν να αγοράσουν τρόφιμα.

 

Σε μια περίοδο οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αλεξάνδρειας φιλοδοξεί να αποτελέσει ισχυρό κρίκο μιας αλυσίδας κοινωνικών δομών αλληλεγγύης και να ανακουφίσει άπορους συμπολίτες μας που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας και κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αλεξάνδρειας έχει διασφαλίσει την σταθερή τροφοδοσία για το μήνα Οκτώβριο 2017 σε 100 (εκατό) ωφελούμενους-οικογένειες, (τα μέλη των οποίων ανέρχονται σε περίπου 500 άτομα καθώς υπάρχουν πολύτεκνες οικογένειες με ανήλικα τέκνα) και τα διαθέτει με τρόπο που να εξασφαλίζεται η ισοδυναμία και η αξιοπρέπειά τους.

Σύμφωνα με:
Α) την υπ’ αριθμό 6866 /10-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5001643 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020” (ΑΔΑ : 7ΝΔΡ7ΛΛ-ΚΞ2) και
Β) την αριθ. 298/2017 απόφαση της 17ης /2017 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με τίτλο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη :… 2. του Κανονισμού Λειτουργίας της δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας» (ΑΔΑ : Ψ4Γ2ΩΨΠ-ΡΛΖ ),

η δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αλεξάνδρειας οφείλει να διασφαλίζει για 3 έτη σε μηνιαία βάση τη σταθερή τροφοδοσία σε τουλάχιστον 200 οικογένειες-νοικοκυριά (800 περίπου ωφελούμενα άτομα).

Προς αυτήν την κατεύθυνση, σας παρακαλούμε όπως συμβάλλετε μέσω δωρεάς ή/ και χορηγίας με είδη διατροφής, ώστε να επιτευχθεί απρόσκοπτα και έγκαιρα ο τιθέμενος στόχος.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας.”