Κατηγορίες
Περιφεριακή Ενότητα Ημαθίας

Πρόσκληση (από την ΠΚΜ) για έκφραση απόψεων από τους ενδιαφερομένους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΤΗΡΙΟ ΟΛΓΑΣΑφορά μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό βιορευστών (ισχύος έως 0,5 MWe) που πρόκειται να εγκατασταθεί σε τμήμα αγροτεμαχίου στην Τοπική Κοινότητας Βρυσακίου.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45 Τ.Β’) σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’), ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και το/τα οικείο/α Δημοτικό/α Συμβούλιο/α, την/τις Δημοτική/ες Επιτροπή/ες Διαβούλευσης, την/τις Επιτροπή/ες Ποιότητας Ζωής και τα Συμβούλια Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις, σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr).

Για τον πολίτη/Δικαιολογητικά Υπηρεσιών/Έντυπο Δ11), επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το αρ. Πρωτ. 7579/30-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και αφορά το έργο:

“Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη διεξαγωγή της διαδικασίας Περιβαλλοντικής αδειοδότησης της εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από το σταθμό βιορευστών (ισχύος έως 0,5 MWe) της εταιρίας με την επωνυμία “ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΠΑΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.” που πρόκειται να εγκατασταθεί σε τμήμα του αγροτεμαχίου με αριθ. 52, στη θέση “Φτελιά” της Τοπικής Κοινότητας Βρυσακίου, Δημοτικής Ενότητας Αλεξάνδρειας, Δήμου Αλεξάνδρειας, Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (υποκατηγορία Α2 – ομάδα 10η – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 05).

Φορέας υλοποίησης του έργου:
“ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΠΑΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΚΗ ΙΚΕ με δ.τ. “VIRGINSON M.I.K.E.”

1. Ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 31-10-2017 και ημερομηνία λήξης αυτής η 18-12-2017.
2. Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησης τους ορίζεται η 09-11-2017 και ημερομηνία λήξης αυτής η 08-12-2017.
3. Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρίου Σχεδιασμού Κ.Μ.
4. Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων των πολιτών και φορέων είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε Ημαθίας (τηλ. 2331353660) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

 


ορισμός για βιορευστά: “τα υγρά καύσιμα για ενεργειακούς σκοπούς εκτός από κίνηση (not for transport), συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας και της θέρμανσης και της ψύξης, τα οποία παράγονται από βιομάζα”. (Ν.4062/2012, ΦΕΚ 70 Α’/30-03-2012)